Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Safe Life genomför två nya förvärv

Byggmästarens största innehav Safe Life har förvärvat GoRescue i USA och First Rescue i Storbritannien. Safe Life har förvärvat GoRescue Brands, Inc (”GoRescue”) i USA respektive First Rescue Training & Supplies Limited (”First Rescue”) i Storbritannien. De båda bolagen, som är Safe Lifes 23:e och 24:e förvärv, adderar ca 200 miljoner kronor i intäkter och […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Infreas företrädesemission övertecknad

Infreas företrädesemission blev preliminärt tecknad till ca 130 procent varvid Byggmästaren kommer att teckna sin andel, men där utställd garanti ej kommer att tas i anspråk Infrea AB, där Byggmästaren är största ägare med 20 procent av aktierna, beslutade den 19 februari 2024 att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission som väntades tillföra bolaget ca 83 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Safe Life tar in 350 miljoner kronor

Byggmästarens största innehav Safe Life har ingått avtal om att ta in upp till 350 miljoner kronor i nytt kapital från Bonnier Capital. Byggmästaren investerade första gången i Safe Life våren 2020 i samband med finansiering av bolagets tredje förvärv i Sverige och har sedan dess arbetat i nära partnerskap med bolagets grundare. Genom en […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2023

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.byggmastaren.com I ÅR har en omklassificering skett i eget kapital i jämförelse med bokslutskommunikén. Omklassificeringen har inte påverkat balansräkningen i dess helhet. Kalendarium 2024Årsstämma 15 majDelårsrapport januari–mars: 15 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren förbereder listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista

Byggmästaren har inlett det formella arbetet med notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Ambitionen är att listbytet ska kunna ske under 2024. Som ett led i den fortsatta utvecklingen av Byggmästaren som noterat investmentbolag, en tydligare strategi och en transparent kommunikation har Byggmästaren sedan en tid utvärderat möjligheterna att genomföra ett listbyte till […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Oktober – December 2023 Justerat substansvärde uppgick till 278 kronor den 31 december 2023, en ökning från 267 kronor per 30 september 2023. Under perioden uppgick totala investeringar till 37,7 mkr. Investering har skett i Safe Life om […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren garanterar nyemission i Infrea

Infrea AB, där Byggmästaren är största ägare med 20 procent av aktierna, har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission, som väntas tillföra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK, i syfte att kunna tillvarata intressanta marknadsmöjligheter samt stärka balansräkningen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om ca 40 procent från […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Team Olivia avyttrar verksamhet till Attendo

Team Olivia, där Byggmästaren, direkt och indirekt, äger ca 19,5 procent av aktierna, har tecknat avtal om att avyttra den svenska omsorgsverksamheten, exklusive personlig assistans, till Attendo. Den aktuella verksamheten, med nära 3 000 medarbetare, bedriver högspecialiserad omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), individ- och familjeomsorg (IOF) samt hemtjänst i Sverige. Årsomsättningen uppgår till ca 1,350 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Ge-Te Media avyttrar SDR

Byggmästarens dotterföretag Ge-Te Media, där Byggmästaren äger ca 63 procent, har tecknat avtal om att avyttra SDR Svensk Direktreklam AB (”SDR”) till North Media A/S. SDR har en lång historik som effektskapande mediapartner och erbjuder hushållsdistribuerad marknadskommunikation åt framför allt daglig- och sällanköpshandel. Verksamheten, som grundades redan på 1970-talet av Roland Tipner och Erik Grönberg, […]