Investerare

Byggmästare Anders J Ahlström Holding-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

“Att investera i investmentbolag är generellt ett utmärkt sätt att få riskspridning och engagerad förvaltning av en aktiv ägare. I Sverige har vi många fina investmentbolag som under lång tid har visat god förmåga att bygga starka bolag med god värdeutveckling till rimlig förvaltningskostnad. Ett eller flera sådana investmentbolag kan med fördel vara basen i en aktieportfölj. Byggmästaren är ett aktivt och långsiktigt investmentbolag som arbetar nära och koncentrerat med en handfull företag. Vi strävar alltid efter bättre, men har haft en totalt sett fin utveckling de senaste åren och styrelseledamöter samt ledning är själva stora aktieägare. Vi utgör gärna en pusselbit i en diversifierad aktieportfölj och kommer göra vårt bästa för att addera till avkastning.”

– Tomas Bergström, VD

Inriktning, metod och mål

Byggmästaren investerar i, äger och utvecklar företagsgrupper vars affärsmodell i huvudsak är beprövad, uthållig och skalbar. Företagen är primärt små och medelstora, noterade som onoterade och vi kan vara både majoritets- och minoritetsägare. De företag vi investerar i adresserar verkliga, viktiga och växande kundbehov och har som ambition att vara ledande inom sin marknadsnisch. De drivs professionellt av engagerade ledningar och styrelser samt växer såväl organiskt som genom förvärv. Vi har ingen uttalad investeringshorisont utan strävar efter att engagera oss i bolag vi vill äga länge samtidigt som vi löpande prövar investeringen mot uppställda kriterier.  

Vi är systematiska och fundamentalt värderingsdrivna. Vi söker och är tillgängliga för möjligheter där vi med rimlig säkerhetsmarginal kan fastställa att priset är lägre än det baserat på kassaflöden motiverade långsiktiga värdet. Vi prövar löpande om våra investeringar möter uppställda kriterier. Som ägare, och med styrelserepresentation, strävar Byggmästaren efter att aktivt bidra med strategiska, finansiella och operativa erfarenheter samt ett nära och djupt engagemang. 

Byggmästarens övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för sina aktieägare, likväl som för samhälle och andra intressenter. Vi mäter vår prestation som utveckling av substansvärde. Entreprenörskapet och den fria äganderättens unika kraft är sådan att detta över tid bara kommer att öka om vi som ägare bidrar till att bygga starka företag, som skapar värde för kunder, medarbetare och för samhället i stort

Utdelningspolicy

Byggmästaren prioriterar investeringar, tillväxt och förvärv framför utdelning. Byggmästarens målsättning är att fortsätta med utdelning i begränsad omfattning.

Slussen Stockholm

Genomsnittlig årlig utveckling de senaste 5 åren

Substansvärdetillväxt

12,1%

Aktiekursutveckling

9,8%

OMXSPI index-utveckling

9,3%

(Uppdaterat 2023-12-31)