Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 13.00 på Hotell Kung Carl, Rum Engelbrektsplan, Birger Jarlsgatan 21a, 111 45 Stockholm.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 6 maj 2024, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast onsdagen den 8 maj 2024.
 
Anmälan ska ske antingen:

 • per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, eller
 • per e-post till frida.akerblom@byggmastaren.com varvid erfordras Bolagets
  e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

 

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.byggmastaren.com och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att ha rätt att delta i stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd måndagen den 6 maj 2024. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 7 287 260 aktier, varav 700 003 A-aktier och 6 587 257 B-aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare har vid årsstämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar kan även lämnas i förväg till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Att. Årsstämma, Sturegatan 18, 114 36 Stockholm eller via epost till frida.akerblom@byggmastaren.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Redogörelse av verkställande direktören
 9. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer
 4. Förslag till instruktion för valberedning
 5. Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
 7. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler
 8. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Stämmans avslutande

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)
Som ordförande vid årsstämman föreslår styrelsen advokaten Åsa Hansdotter eller, vid
förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar.

BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (punkt 9 b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om utdelning om en krona och trettio öre (1,30) per stamaktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 17 maj 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske onsdagen den 22 maj 2024 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER
(punkt 10 på dagordningen)
Större aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORER
(punkt 11 på dagordningen)
Större aktieägare i Bolaget föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter, exklusive den verkställande direktören, ska utgå med 110 000 kronor vardera. Större aktieägare föreslår därutöver att arvode om 55 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 27 500 kronor till de två ledamöterna för revisionsutskottet samt ersättningsutskottet för tiden intill nästa årsstämma. Totala arvoden uppgår därmed till 1150 000 kronor.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 12 på dagordningen)
Större aktieägare i Bolaget föreslår omval av [Mikael Ahlström, Stefan Dahlbo, Hidayet Tercan, Gerda Mazi Larsson, Georg Ehrnrooth och Bolagets verkställande direktör Tomas Bergström som ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.
 
Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING
(punkt 13 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande instruktion för valberedningen.

1. Valberedningen ska utgöras av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) baserat på en utskrift av den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre till röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningen beslutar annat. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. I de fall ledamot är utsedd av viss ägare ska detta framgå. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt.

2. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbetet är slutfört, ska ersättare i första hand utses av den aktieägare som utsåg ledamoten och i andra hand av nästa aktieägare i turordning. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. För det fall en aktieägare väsentligt ökat sitt aktieinnehav i Bolaget så att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och för valberedningen verifiera sitt aktieinnehav på ett betryggande sätt. Mottar valberedningen en sådan propå ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen att delta som adjungerad i valberedningen, om inte vakans enligt ovan har uppstått, varvid sådan ny ledamot i valberedningen ska delta med rösträtt. Om inte sittande valberedning bedömer att särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

3. Valberedningen och aktieägare som utser ledamot i valberedningen ska eftersträva att uppfylla de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

 1. Valberedningen är ett beredande organ. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas bolagsstämman i Bolaget för beslut:
  1. förslag till stämmoordförande.
  2. förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande.
  3. förslag till styrelsearvode med fördelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till eventuellt ytterligare arvode för styrelsekommittéarbete.
  4. förslag till revisorer och revisorsarvode.
  5. om det bedöms lämpligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelseledamöter ska valberedningen i förekommande fall ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och de regler som gäller för den marknadsplats där Bolaget aktier är noterade. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärande bland annat att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

4. Minst en ledamot av valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

5. Om inte annat beslutats vid valberedningens sammanträden ansvarar samtliga ledamöter för valberedningens arbete i lika omfattning i förhållande till denna instruktion och Koden. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av valberedningens ledamöter eller till andra personer, ska valberedningen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.

6. Valberedningen ska sammanträda så ofta som anses nödvändigt för valberedningen att fullfölja sina uppgifter. Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som fört protokollet och justeras av valberedningens ordförande. Protokollet ska överlämnas till och förvaras av Bolaget.

7. All information som lämnas till valberedningens ledamöter av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern ska behandlas strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje man innan informationen offentliggjorts. Valberedningens förslag, redogörelser och yttranden ska kommuniceras till Bolaget i skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Koden. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

8. Denna instruktion gäller till dess att bolagstämman beslutar annat, varvid även sittande valberedning fortsätter att fungera under tiden efter årsstämman och fram till dess att dess sammansättning ändras i enlighet med dessa instruktioner, om inte bolagsstämman uttryckligen bestämmer annat.
FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
(punkt 14 på dagordningen)
Styrelsen föreslår, på inrådan av ersättningsutskottet, att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och ledningsgruppen, samt eventuella konsultarvoden till styrelseledamöter, enligt följande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I Bolaget har ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare inrättats. Detta har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om optionsprogram se protokoll från årsstämman 2023.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Former av ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får för ledande befattningshavare som ingår i ledningsgruppen uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och för VD högst 100 procent av den årliga fasta kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan extra ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av den fasta kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från Bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare beslutar ersättningsutskottet på förslag av verkställande direktören.

Lön och anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare beaktats genom att uppgifter om dessas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
(punkt 15 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma och förutsatt att Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier. Återköp får ske av högst så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst så många B-aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera Bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER
(punkt 16 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller för att stärka Bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
(punkt 17 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att styrelsesuppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses samt så att styrelsen tillåts samla in fullmakter och att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma. Med anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av första meningen i punkt 8 samt om en ny punkt 14 i bolagsordningen, i enlighet med nedan.

§ 8 Styrelse

Nuvarande lydelse:

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Föreslagen lydelse:

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning

Föreslagen lydelse:

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgängliga på deras webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.byggmastaren.com, senast tre veckor före stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer även finnas tillgängliga på stämman.

***

Stockholm i april 2024
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen