Team Olivia, där Byggmästaren, direkt och indirekt, äger ca 19,5 procent av aktierna, har tecknat avtal om att avyttra den norska verksamheten till Humana.

Team Olivia Norge har 1 750 medarbetare och består i huvudsak av tjänster inom individ- och familjeomsorg samt personlig assistans. Omsättningen 2023 uppgick till ca 913 miljoner SEK med ett rapporterat rörelseresultat (EBITA) om 47 miljoner SEK. Köpeskillingen uppgår på kassa- och skuldfri basis till 236 miljoner SEK kontant samt 4 miljoner nyemitterade aktier i Humana, vilket vid kurs 26,30 kronor motsvarar en total köpeskilling om 341 miljoner kronor. Transaktionen beräknas efter myndighetsgodkännande kunna slutföras i slutet på andra kvartalet 2024. De nyemitterade aktierna skulle motsvara ca 7,7 procent av Humana och är föremål för lock-up fram till det tidigaste av sex månader efter transaktionens slutförande och Humanas delårsrapport för det tredje kvartalet.
 
I januari 2024 ingick Team Olivia avtal om att avyttra den svenska omsorgs- och hemtjänstverksamheten till Attendo. Denna transaktion slutfördes den 2 april 2024. De kvarvarande affärsområdena i Team Olivia efter en eventuell avyttring av nu även den norska verksamheten, dvs personlig assistans i Sverige samt Team Olivia Danmark, omsätter cirka 3 miljarder SEK på årsbasis.
 
Största ägare i Team Olivia är Procuritas fjärde fond, PCI IV, som endast innehåller innehavet i Team Olivia. Byggmästaren äger direkt ca 17,0 procent av aktierna i Team Olivia och även en mindre andel av PCI IV. Byggmästarens direkta och indirekta ägande kan summeras till ca 19,5 procent av aktierna i Team Olivia. Därtill har Byggmästaren till Team Olivia ett utställt aktieägartillskott om ca 72 miljoner kronor. Per den 31 december 2023 var Byggmästarens totala engagemang i Team Olivia värderat till 210 miljoner kronor.
 
Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 8 april 2024, kl 08.15.