Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 15 maj 2024.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en krona och trettio öre (1,30) per stamaktie av serie A och serie B. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 17 maj 2024. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 22 maj 2024 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden
Mikael Ahlström, Stefan Dahlbo, Georg Ehrnrooth, Hidayet Tercan, Gerda Mazi Larsson och bolagets verkställande direktör Tomas Bergström omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 110 000 kr vardera till ledamöterna, exklusive den verkställande direktören. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 55 000 kronor och ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet 27 500 kronor vardera.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagande av instruktion för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Det beslutades att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma och förutsatt att bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier. Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst så många B-aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Det beslutades att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Ändring av bolagsordningen
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen innebärande att styrelsesuppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses samt att styrelsen tillåts samla in fullmakter och att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.