Revisor

Vid årsstämman den 16 maj 2023 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB till extern revisor i Byggmästarekoncernens bolag. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Nicklas Kullberg. Nicklas Kullberg har inga uppdrag i andra företag som påverkar hans oberoende som revisor för koncernens bolag. Ersättning till PricewaterhouseCoopers AB framgår av not 10 i årsredovisningen.

Byggmästarens B-aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Byggmästaren tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (nedan kallat Koden) enligt principen följa eller förklara. Förutom Koden gäller och tillämpas även årsredovisningslagens (nedan kallat ÅRL) regler för bolagsstyrningsrapportering.