Ersättning & incitamentsprogram

Årsstämman den 16 maj 2023 fattade beslut om att inrätta ett femårigt teckningsoptionsprogram (TO 23/28) med möjlighet för verkställande direktören, ledande befattningshavare och nyckelpersoner att 2028 teckna totalt 280 000 nyemitterade aktier av serie B till en lösenkurs om 700 kr per aktie.

Samtliga teckningsoptioner har förvärvats av Byggmästarens anställda till en marknadsmässig premie beräknad med Black & Scholes formel.

Villkor för teckningsoptioner

Byggmästarens B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Byggmästaren tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (nedan kallat Koden) enligt principen följa eller förklara. Förutom Koden gäller och tillämpas även årsredovisningslagens (nedan kallat ÅRL) regler för bolagsstyrningsrapportering.