Infreas företrädesemission blev preliminärt tecknad till ca 130 procent varvid Byggmästaren kommer att teckna sin andel, men där utställd garanti ej kommer att tas i anspråk

Infrea AB, där Byggmästaren är största ägare med 20 procent av aktierna, beslutade den 19 februari 2024 att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission som väntades tillföra bolaget ca 83 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 1,2 miljoner kronor. Byggmästaren hade förbundit sig att teckna sin andel om ca 17 miljoner kronor samt att därutöver garantera ytterligare 41 miljoner kronor för det fall emissionen ej skulle bli fulltecknad. Styrelseledamöter, ledning och andra aktieägare säkerställde övriga andelar. Företrädesemissionen genomfördes i syfte att kunna tillvarata intressanta tillväxtmöjligheter och stärka bolagets balansräkning.

Anmälningstiden är nu avslutad och det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen tecknades till ca 99 procent med stöd av teckningsrätter och därutöver att ca 31 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Byggmästaren kommer därmed att teckna sin andel om ca 17 miljoner kronor, men den utställda garantin kommer ej att tas i anspråk. Byggmästaren kommer således även efter avslutad emission att äga 20 procent av aktierna.

Se www.infrea.se för ytterligare detaljer om Infreas företrädesemission och bolagets verksamhet.

Denna information lämnades för offentliggörande av Byggmästarens verkställande direktör den 9 april 2024, kl 08.00.