Hållbarhet

Byggmästaren fokuserar på sin ägarroll och konkreta initiativ

Hållbarhet för Byggmästaren

Det finns flera dimensioner av hållbarhet, och de diskuteras ofta utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Alla dimensioner är viktiga för Byggmästaren, och samhället i stort. En holistisk syn på hållbarhet ger en heltäckande bild, och alla initiativ, oavsett storlek, är viktiga, och hjälper oss uppnå en långsiktigt hållbar värld. Byggmästarens olika portföljbolag har alla egna initiativ för att driva de hållbarhetsfrågor de tycker är viktiga. Byggmästaren ställer krav och följer upp deras åtaganden och initiativ inom ramen för sin ägarprocess. Byggmästaren har även en egen uppförandekod och tydliga riktlinjer kopplat till hållbarhet.

Byggmästarens eget engagemang i hållbarhetsfrågor går tillbaka till starten som fastighetsbolag i en av Stockholms förorter. Vårt fokus och stöd har sedan dess riktats till lokala initiativ som konkret och mätbart hjälper människor på riktigt i deras vardag, vilket kan kopplas till social hållbarhet. I denna anda är Byggmästaren initiativtagare till såväl Talangakademin och Stiftelsen Mitt Alby, som bägge arbetar med sociala insatser i lokalsamhället.

TalangAkademin
Foto: Karl Gabor

TalangAkademin

TalangAkademin bedrivs från 2021 som en fristående ekonomisk förening där Byggmästaren är en av initiativtagarna. Föreningen drivs utan något vinstintresse och strävar efter att främja trygga, inkluderande och mer välmående samhällen på lokal nivå. Byggmästarens VD och CFO är ordförande respektive ledamot i föreningens styrelse. Vid sidan av Byggmästaren är Skandia Idéer för livet och Konsumentföreningen i Stockholm nationella partners. Bland lokala partners finns Fabege, Balder, Uppsalahem, Vincero, HSB, Förvaltaren, Uppsala Kommun, Skandia Fastigheter, Wallenstam, Huge, Göteborgs Stad, Sundbybergs Stad och Huddinge Samhällsfastigheter.

Genom att använda en effektiv metod, som inkluderar praktisk erfarenhet och validering av färdigheter, möjliggör TalangAkademin för individer att påvisa sin kompetens och bygga relationer med potentiella arbetsgivare. Arbetet syftar också till att öka motivationen, stärka självförtroendet och främja självständighet för att närma sig arbetsmöjligheter eller fortsatta studier. TalangAkademin driver för närvarande framgångsrika projekt i Frölunda, Huddinge, Sundbyberg och i två stadsdelar i Uppsala, Gottsunda och Gränby.

TalangAkademins resultat är goda med konkret och mätbar effekt. Under åren 2021-2023 har den ordinarie verksamheten kartlagt och träffat 1 247 individer, varav 814 matchades med validering till praktik. 565 individer påbörjade verkligen praktik och av dessa gick sedan 107 vidare till riktigt arbete hos praktikmottagare, 179 till riktigt arbete hos annan arbetsgivare och 66 till studier. Enligt effektmätningsverktygen KAMSO, och baserat på att 111 individer gick till arbete under 2023, så uppgick samhällsvinsten bara för det året till 128 miljoner kronor. Kostnaden, och det som lokala och nationella partners bidrar med, för att uppnå detta resultat är mellan 5 och 6 miljoner kronor.

TalangAkademin driver också andra projekt, bland annat för ESF, Europeiska Socialfonden.

TalangAkademins verksamhet träffar brett och är relevant för 7 av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa är mål nr 1, 3, 4, 8, 10, 11 och 17.

Stiftelsen Mitt Alby

Byggmästaren grundade, tillsammans med Hembla och genom en insats på 10 miljoner kronor, Stiftelsen Mitt Alby 2018. Engagemanget följer på Byggmästarens tid som fastighetsägare av 1300 lägenheter på Alby-berget och samarbetet med Botkyrka kommun. Stiftelsen arbetar för att främja och bidra till en positiv utveckling i Botkyrka kommun, och Alby i synnerhet.

Gerda Mazi Larsson, numera styrelseledamot i Byggmästaren och under de tidiga åren hållbarhetsansvarig i Mitt Alby, är stiftelsens ordförande.

Mitt Alby