Styrelsens arbete

Styrelse

Styrelsen i Byggmästaren består av sex ledamöter. Verkställande direktör för Byggmästaren ingår i styrelsen.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ytterst ansvarig för Byggmästarens organisation och förvaltning. I arbetsordningen anges bland annat styrelsens allmänna åligganden, styrelsens arbetsformer, arbetsfördelning inom styrelsen, underlag för styrelsearbetet och principer för ekonomisk rapportering. 

Verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen med beaktande av de anvisningar och instruktioner som fastställts av styrelsen och framgår av VD-instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelse och VD. VD är föredragande i styrelsen.

En skriftlig utvärdering som görs av varje enskild ledamot följs av ett möte under vilket resultaten av utvärderingen presenteras och diskuteras. Styrelsens utvärdering syftar till att säkerställa väl fungerande arbetsformer och rutiner samt att styrelsen har nödvändig kompetens.

Ersättningsutskott

Styrelsen har under senare delen av 2023 utsett ordföranden Mikael Ahlström tillsammans med Georg Ehrnrooth att utgöra ersättningsutskottet. Första sammanträdet hölls i början på 2024. Under 2023 utgjorde ordförande Mikael Ahlström ensam ersättningskommittén och har därmed svarat för beredning och uppföljning av avtal med vd och andra ersättningsavtal som är väsentliga för bolaget, till exempel incitaments- och bonusavtal. Nya ersättningsavtal och förändringar av gällande avtal beslutas av styrelsen efter kommitténs beredning.

Revisionsutskott

Ordförande: Stefan Dahlbo
Ledamot: Hidayet Tercan

Revisionsutskottet har ansvar för ärenden relaterade till revision, internkontroll samt översyn av årsredovisningar och kvartalsrapporter. Dessutom är det utskottets uppgift att granska revisorernas insatser och att förbereda inför utnämningen av nya revisorer vid behov.