Om Byggmästaren

Kort om Byggmästaren

Byggmästaren investerar i, äger och utvecklar ett antal företagsgrupper med målet att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade såväl som onoterade.

Inriktning

Byggmästaren investerar i, äger och utvecklar företagsgrupper vars affärsmodell 
i huvudsak är beprövad, uthållig och skalbar. Företagen är primärt små och medelstora, noterade så väl som onoterade och vi kan vara både majoritets- och minoritetsägare. De företag vi investerar i adresserar verkliga, viktiga och växande kundbehov och har som ambition att vara ledande inom sin marknadsnisch. De drivs professionellt av engagerade ledningar och styrelser samt växer såväl organiskt som genom förvärv. Vi har ingen uttalad investeringshorisont utan strävar efter att engagera oss i bolag vi vill äga länge samtidigt som vi löpande prövar investeringen mot uppställda kriterier.

Mål

Byggmästarens övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för sina aktieägare, likväl som för samhälle och andra intressenter. Vi mäter vår prestation som utveckling av substansvärde. Entreprenörskapet och den fria äganderättens unika kraft är sådan att detta över tid bara kommer att öka om vi som ägare bidrar till att bygga starka företag, som skapar värde för kunder, medarbetare och för samhället i stort.

Metod

Vi är systematiska och fundamentalt värderingsdrivna. Vi söker och är tillgängliga för möjligheter där vi med rimlig säkerhetsmarginal kan fastställa att priset är lägre än det baserat på kassaflöden motiverade långsiktiga värdet. Vi prövar löpande om våra investeringar möter uppställda kriterier på kvalitet, styrning och avkastning. Som ägare, och med styrelserepresentation, strävar Byggmästaren efter att bidra med strategiska, finansiella och operativa erfarenheter samt ett nära och djupt engagemang.

Bro och torn, Kungsgatan Stockholm

Investerarfilosofi

De företag Byggmästaren investerar i ska ha som ambition att kunna vara ledande inom sin marknadsnisch och Byggmästaren vill vara med och påverka.

Vårt långsiktiga perspektiv lägger grunden för värdeskapande – att vara långsiktig innebär inte att vara långsam eller att ha bristande förändringsbenägenhet. Långsiktighet tillsammans med att sätta kunden i centrum utgör grunden för Byggmästarens filosofi rörande bolagsutveckling. Nöjda kunder och välskötta bolag skapar aktieägarvärde, likväl som det är centralt för att kunna skapa värde för de anställda och samhället i stort. Denna övertygelse präglar arbetet med de olika innehaven.

Byggmästaren vill vara en aktiv ägare och arbetar strukturerat med medvetna och faktabaserade beslut. Vi samarbetar med ledning, styrelse och andra ägare.

Byggmästare investerar för att äga och utveckla på lång sikt, men utvärderar prestation och avkastning varje dag.