Substansvärde

För att ge en transparent och rättvisande bild av Byggmästarens faktiska värde rapporterar Byggmästaren substansvärde på kvartalsbasis. Substansvärde refererar till marknadsvärdet på Byggmästarens innehav i olika portföljbolag, likvida medel och andra tillgångar minus dess totala skulder. Byggmästarens värderingsansats följer IFRS-ramverket och värdehierarkierna 1-3. Substansvärde redovisas alltid per innehav, totalt och per aktie.

Genom att sätta substansvärdet, dvs det bedömda underliggande värdet, per aktie i relation till Byggmästarens aktiekurs, dvs det av aktiemarknaden åsatta värdet, fås en indikation på om Byggmästarens aktie handlas med en premie eller en rabatt i förhållande till underliggande nettotillgångar.
 
Från den 1 januari 2024 har Byggmästaren övergått till att tillämpa IFRS 10, den så kallade investmentbolagsstandarden, där samtliga innehav, oavsett ägarandel, kommer att redovisas till verkligt värde med förändringar över resultaträkningen. Det innebär att bedömt substansvärde och redovisat eget kapital i balansräkningen i stort kommer att vara detsamma.

Substansvärde totalt

Senaste substansvärdet

Noterade aktiva portföljen

Innehav och justerat substansvärde 31 december 2023 tkr Ingående justerat substansvärde Avyttring Investering Värdeförändring Utgående justerat substansvärde Andel av justerat substansvärde % Justerat substansvärde per aktie kr Ägarandel %
Green Landscaping 554 363 0 17 727 62 728 634 818 31% 87 15.9%
Infrea 108 123 0 0 -48 032 60 091 3% 8 20.0%

Onoterade aktiva portföljen

Innehav och justerat substansvärde 31 december 2023 tkr Ingående justerat substansvärde Avyttring Investering Värdeförändring Utgående justerat substansvärde Andel av justerat substansvärde % Justerat substansvärde per aktie kr Ägarandel %
Fasticon 115 000 -450 0 450 115 000 6% 16 90.9%
Ge-Te Media 90 000 0 0 72 920 162 920 8% 22 62.8%
Safe Life 384 414 0 50 000 334 102 768 516 38% 105 37.8%
Team Olivia 254 472 0 0 -44 472 210 000 10% 29 17.0%
Sobrera 9 998 0 9 998 0 19 996 1% 3 13.9%

Likvida medel och övriga investeringar

Innehav och justerat substansvärde 31 december 2023 tkrIngående justerat substansvärdeAvyttringInvesteringVärdeförändringUtgående justerat substansvärdeAndel av justerat substansvärde %Justerat substansvärde per aktie krÄgarandel %
Likvida medel i investeringsverksamheten154 151450-123 80432 20563 0033%9 
Övriga placeringar35 22100-10 67124 5511%3 

Totalt

Innehav och justerat substansvärde 31 december 2023 tkr Ingående justerat substansvärde Avyttring Investering Värdeförändring Utgående justerat substansvärde Andel av justerat substansvärde % Justerat substansvärde per aktie kr Ägarandel %
Innehav och justerat substansvärde 31 december 2023 tkr Ingående justerat substansvärde Avyttring Investering Värdeförändring Utgående justerat substansvärde Andel av justerat substansvärde % Justerat substansvärde per aktie kr Ägarandel %;
Noterade aktiva portföljen
Green Landscaping 554 363 0 17 727 62 728 634 818 31% 87 15.9%
Infrea 108 123 0 0 -48 032 60 091 3% 8 20.0%
Summa noterade aktiva portföljen 662 486 0 17 727 14 696 694 908 34% 95
Onoterade aktiva portföljen
Fasticon 115 000 -450 0 450 115 000 6% 16 90.9%
Ge-Te Media 90 000 0 0 72 920 162 920 8% 22 62.8%
Safe Life 384 414;0 50 000 334 102 768 516 38% 105 37.8%
Team Olivia 254 472 0 0 -44 472 210 000 10% 29 17.0%
Sobrera 9 998 0 9 998 0 19 996 1% 3 13.9%
Summa onoterade aktiva portföljen 1 542 846 -450 106 077 -372 041 1 276 432 63% 175
Likvida medel och övriga investeringar
Likvida medel i investeringsverksamheten 154 151 450 -123 804 32 205 63 003 3% 9
Övriga placeringar 35 221 0 0 -10 671 24 551 1% 3
Summa likvida medel och övriga placeringar 189 373 450 -123 804 21 534 87 553 4% 12
Övriga nettotillgångar/-skulder 7 398 0 0 -43 561 -36 163 -2% -5
Totalt justerat substansvärde 2 402 102 0 0 -379 371 2 022 731 100% 278

Historiska substansvärden

31-dec-232 022 731277,57
30-sep-231 942 452266,55
30-juni-232 481 603340,44
31-mar-232 570 603352,12
31-dec-222 402 103329,63
30-sep-222 341 565321,12
30-jun-222 298 576315,49
31-mar-222 458 696337,16
31-dec-212 443 688335,34
30-sep-212 157 554307,90
30-jun-212 188 632312,34
31-mar-211 539 844219,75
31-dec-201 404 075200,37
30-sep-201 287 624183,76
30-jun-201 106 647157,93
31-mar-201 081 238154,30
31-dec-191 191 309170,01
30-sep-191 108 474158,19
30-jun-191 162 901165,96
31-mar-191 117 006159,43
31-dec-181 098 729156,82
30-sep-181 117 635159,52
30-jun-181 085 586154,98
31-mar-181 040 003148,47
31-dec-171 015 824145,02
30-sep-17848 179121,09

Substansvärdets utveckling

Investmentsbolagsindex följer utvecklingen i samtliga av stockholmsbörsens investmentbolag. Här finns det möjlighet att jämföra substansvärdesutveckling för investmentbolagen och deras aktiekursutveckling på kort och lång sikt.

Till IBindex