Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport för det första kvartalet 2024

Januari – Mars 2024

  • Substansvärde per aktie uppgick till 300 kronor den 31 mars 2024, en ökning med 8% från 278 kronor per 31 december 2023.
  • Byggmästarens totala substansvärde uppgick till 2 187 mkr jämfört med 2 023 mkr den 31 december 2023. Värdeförändringar av finansiella tillgångar var under perioden 127 mkr (36).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 72,35 kr (7,39), varav engångseffekter relaterat till övergång till Investmentföretag utgjorde 53,98 kr.
  • Styrelsen för Byggmästaren föreslog att årsstämman 2024 beslutar om ordinarie utdelning till aktieägarna om 1,30 kronor (1,10) per stamaktie av serie A och serie B.
  • Styrelsen har beslutat att uppdatera Byggmästarens strategi genom att addera en exitstrategi. Som ett resultat av detta har styrelsen bedömt att kriterierna enligt IFRS 10 – investmentföretag är uppfyllda.

Händelser under första kvartalet 2024

Safe Life tog in 350 mkr i en nyemission för att fortsätta sin förvärvsdrivna tillväxt. Efter nyemissionen äger Byggmästaren ca 34% av aktierna. Team Olivia, där Byggmästaren, direkt och indirekt, äger cirka 19,5 procent av aktierna, har tecknat avtal om att avyttra den svenska omsorgsverksamheten till Attendo. Transaktionen slutfördes i början på april 2024. Infrea beslutade den 19 februari 2024 att genomföra en fullt garanterad företrädesemission, som väntades tillföra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK. Företrädesemissionen tecknades i april 2024 till 130 procent och Byggmästaren tecknade sin pro-rata teckningsförbindelse om 17 MSEK och kvarstår därmed som största ägaren med 20 procent av aktierna.

VD-kommentar

Vår Q1-rapport 2024 markerar starten på den förflyttning vi nu arbetat på under en period. Byggmästarens ambition är att härifrån och framåt bli mer precisa och kommunikativa avseende såväl vår investerings- som ägarfilosofi som våra befintliga innehav. Sedan 1 januari 2019, då vi började som investmentbolag, har vi vuxit substansvärdet med i genomsnitt 13,2 procent per år medan brett index på Stockholmsbörsen avkastat 9,9 procent. Flera av våra
befintliga innehav har haft en bättre utveckling och målet är att inom ramen för vår uppdaterade strategi se dessa utvecklas vidare samt hitta fler sådana innehav.