Kommuniké från extra bolagsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma den 11 oktober 2023. Val av styrelseledamotGeorg Ehrnrooth valdes till ordinarie styrelseledamot och Kari Stadigh har i samband med detta avgått i linje med tidigare pressmeddelande. För mer information vänligen kontakta: Frida Åkerblom, CFO | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)  +46-70-752 41 48 […]

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 16 maj 2023. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en krona och […]

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en (1,00) krona […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Kommuniké från årsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Årsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Domarebacken 24 i Botkyrka kommun. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 904 332 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Extra bolagsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag extra bolagsstämma på Subtopia i Norsborg. På den extra bolagsstämman beslutades bl.a. om emission av högst 145 000 teckningsoptioner riktad till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) (inklusive av någon av dem kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken någon av dem är angiven förmånstagare). Den […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Hågelby Gård, Tumba i Botkyrka kommun. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,65 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 554 022,85 kronor. Av till […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Extra bolagsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag extra bolagsstämma på Subtopia i Norsborg. Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna den föreslagna överlåtelsen av samtliga aktier i bolagets indirekt helägda dotterbolag Mitt Alby AB, inklusive samtliga koncernens fastigheter, till ett helägt dotterbolag till D. Carnegie & Co Aktiebolag. Genom försäljningen avyttras hela koncernens verksamhet […]

Extra bolagsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Aktieägarna i Anders J Ahlström Holding AB (publ) samlades idag på Hågelby Gård i Hågelby, Botkyrka kommun, för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslutades om emission av högst 280 000 teckningsoptioner riktad till tillträdande nye koncernchefen och tillika tillträdande verkställande direktör Stefan Dahlbo eller till det av honom helägda och kontrollerade bolaget Svendborg Aktiebolag. […]