Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Hågelby Gård, Tumba i Botkyrka kommun.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,65 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 554 022,85 kronor. Av till stämmans förfogande stående medel om 191 898 116 kronor balanseras 187 344 093,15 kronor i ny räkning.

Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan Sidea och Lars Magnusson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 550 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 95 000 kronor vardera, dvs. totalt 1 025 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Mikael Ikonen kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutades om godkännande av styrelsens förslag till beslut om avsättning av nio miljoner kronor till en stiftelse som bolaget avser att bilda tillsammans med D. Carnegie & Co Aktiebolag. Stiftelsen kommer att ha beteckningen ”Stiftelsen Mitt Alby” och ha som ändamål att på olika sätt, bland annat finansiellt, stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka. Det noterades också att förslaget funnits intaget i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 8 maj 2018, kl 12:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
 
www.andersjahlstrom.se/holding