Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Domarebacken 24 i Botkyrka kommun.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 904 332 kronor. Återstående 177 777 989,70 kronor balanseras i ny räkning.

Mikael Ahlström, Charlotte Bergman och Hidayet Tercan omvaldes och Kari Stadigh och Stefan Dahlbo nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 550 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 95 000 kronor vardera, dvs. totalt 930 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 6 maj 2019, kl 17:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/