Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Infreas företrädesemission övertecknad

Infreas företrädesemission blev preliminärt tecknad till ca 130 procent varvid Byggmästaren kommer att teckna sin andel, men där utställd garanti ej kommer att tas i anspråk Infrea AB, där Byggmästaren är största ägare med 20 procent av aktierna, beslutade den 19 februari 2024 att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission som väntades tillföra bolaget ca 83 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North och publicerar företagsbeskrivning

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA. Pressmeddelande Stockholm 2014-12-17 Nasdaq har godkänt Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) för handel vid Nasdaq First North. Förväntad första dag för handel är den 22 december 2014. Med anledning av noteringen kommer bolaget att publicera en […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding slutför övertecknad kapitalanskaffning och har ansökt om notering på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA. Pressmeddelande Stockholm 2014-12-12 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) slutför erbjudandena om 2.000.000 nyemitterade B-aktier riktade dels till institutionella investerare i Sverige och utomlands, dels till allmänheten i Sverige. Bolaget kommer att tillföras SEK 116 miljoner före […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) avser att genomföra en ägarspridning genom nyemission av B-aktier och ansöka om notering av B-aktierna på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA. Pressmeddelande Stockholm 2014-11-26 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) avser att genomföra en ägarspridning i Bolaget genom att rikta erbjudanden om teckning av nyemitterade B-aktier dels till institutionella investerare i Sverige och utomlands, dels till allmänheten […]