EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA.

Pressmeddelande Stockholm 2014-11-26

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) avser att genomföra en ägarspridning i Bolaget genom att rikta erbjudanden om teckning av nyemitterade B-aktier dels till institutionella investerare i Sverige och utomlands, dels till allmänheten i Sverige. Bolaget förväntas tillföras högst SEK 128 miljoner före transaktionskostnader. Efter erbjudandenas slutförande avser Bolaget att ansöka om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva bostadsfastigheter byggda som en del av miljonprogrammet. Bolaget äger i dagsläget via dotterbolag fastigheten Botkyrka Albyberget 5 i Botkyrka kommun. Fastigheten utgörs av drygt 106 000 kvadratmeter fördelat på 1 302 lägenheter.

Bolaget har beslutat att rikta erbjudanden om teckning av nyemitterade B-aktier till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt till allmänheten i Sverige. Teckningskursen för B-aktierna kommer att fastställas genom en bookbuilding-process i det institutionella erbjudandet. Bookbuilding-processen beräknas avslutas under december. Dessa erbjudanden förväntas tillföra Bolaget högst SEK 128 miljoner före transaktionskostnader, genom en emission av upp till 2 000 000 B-aktier. Styrelsen förbehåller sig rätten att öka erbjudandena med ytterligare upp till 500 000 B-aktier beroende på efterfrågan (erbjudandet till allmänheten kommer dock aldrig att överstiga SEK 20 miljoner).

Syftet med erbjudandena är stödja Bolagets expansion samt operativa strategi genom att utöka Bolagets kapitalbas, vilket innebär att strategiska investeringar kan utföras i en högre takt än vad som skulle ha annars varit möjligt. I synnerhet avser Bolaget att använda likviden från erbjudandena för att renovera lägenheter i det befintliga fastighetsbeståndet samt för förtätning på mark som idag ägs av Bolaget.

– Kapitalanskaffningen innebär att vi förbättrar våra möjligheter att skapa värden och expandera snabbare samt får in nya investerare i aktieägarkretsen, säger Mattias Tegefjord, VD för Byggmästare Anders J Ahlström.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandena och den planerade noteringen på Nasdaq First North är Pareto Securities AB. Pareto Securities AB kommer även att vara Certified Advisor till Bolaget. Legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med erbjudandena och den planerade noteringen på Nasdaq First North är Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Selling agent i erbjudandet till allmänheten i Sverige är Nordnet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, VD Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Telefon: +46-42-210008
E-post: mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, styrelseordförande Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Telefon: +46-42-210008
E-post: mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Marcus Trummer, styrelseledamot Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Telefon+46-42-210008
E-post: marcus.trummer@andersjahlstrom.se

Om Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Bolaget grundades 2013 av Mikael Ahlström med visionen om att vara en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva bostadsfastigheter byggda som en del av miljonprogrammet.

I samklang med kommuner, ideella föreningar, hyresgäster, lägenhetsinnehavare, sociala entreprenörer, affärsidkare och andra intressenter ska boendet utvecklas så att trivsel och trygghet ökar för att därigenom öka värdet på fastigheterna. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) önskar långsiktigt utveckla fastigheterna på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Förvärvet av AB Botkyrkabyggens fastigheter på Albyberget under 2013 var Bolagets första investering och utgör en viktig del av Bolagets strategi. Bolaget satsar på att anställa personal som kommer från närområdet. En betydelsefull del av Bolagets arbete är att samarbeta med andra intressenter som kommunen, andra fastighetsägare samt näringsliv.

Mer information finns på www.andersjahlstrom.se/holding.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten ”Prospektdirektivet”) riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Värdepapper som överlåts i USA kommer endast att överlåtas till kvalificerade institutionella köpare (enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.