EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA.

Pressmeddelande Stockholm 2014-12-12

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) slutför erbjudandena om 2.000.000 nyemitterade B-aktier riktade dels till institutionella investerare i Sverige och utomlands, dels till allmänheten i Sverige. Bolaget kommer att tillföras SEK 116 miljoner före transaktionskostnader och få cirka 260 nya aktieägare. Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North. Bolagets större aktieägare, inklusive Bolagets grundare Mikael Ahlström har tecknat i emissionen.

Syftet med kapitalanskaffningen är att stödja Bolagets expansion samt operativa strategi genom att utöka Bolagets kapitalbas. Med kapitalet som tillförs Bolaget kan strategiska investeringar göras i en högre takt än vad som annars skulle ha varit möjligt. Bolaget avser att använda likviden från erbjudandena bland annat för att renovera lägenheter i befintligt fastighetsbestånd samt för nybyggnation på mark som idag ägs av Bolaget.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva bostadsfastigheter byggda som en del av miljonprogrammet. Bolaget äger i dagsläget via dotterbolag fastigheten Botkyrka Albyberget 5 i Botkyrka kommun. Fastigheten innefattar drygt 102 000 kvadratmeter bostadsyta fördelad på 1 302 lägenheter.

– Vi är glada för det intresse för Bolaget, som välkända, svenska professionella investerare visat. Emissionen tillför oss kapital som kommer att vara till stor nytta i vår framtida expansion. Genom noteringen av företagets B-aktie och det stora antalet nya aktieägare förväntar vi oss att intresset kring bolaget ökar, vilket också kan skapa fler attraktiva investerings- och affärsmöjligheter, säger Mikael Ahlström, styrelseordförande i Bolaget.

– Kapitalet som tillförs oss genom emissionen innebär att vi förbättrar våra möjligheter att skapa värden, både inom vårt befintliga bestånd i Alby och genom nya, intressanta affärer, säger Mattias Tegefjord, VD för Bolaget.

Priset i erbjudandena fastställdes genom ett bookbuildingförfarande i det institutionella erbjudandet till SEK 58 per B-aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde för Bolaget om SEK 406 miljoner efter erbjudandenas slutförande. 2.000.000 nya B-aktier kommer att emitteras, varvid det totala antalet utestående aktier kommer att uppgå till 700.003 A-aktier och 6.299.997 B-aktier. Endast B-aktier emitteras i samband med erbjudandena.

Likvidavräkning sker den 17 december 2014 mot leverans av betalda tecknade aktier (BTA). Konvertering av BTA till B-aktier kommer att ske när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen beslutade den 12 december 2014 om den riktade nyemissionen till dem som anmält sig i erbjudandena med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman i Bolaget som hölls den 30 oktober 2014.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandena och den planerade noteringen på Nasdaq First North är Pareto Securities AB. Pareto Securities AB kommer även att vara Certified Advisor till Bolaget. Legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med erbjudandena och den planerade noteringen på Nasdaq First North är Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Selling agent i erbjudandet till allmänheten i Sverige är Nordnet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, VD Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Telefon: +46-42-210008
E-post: mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, styrelseordförande Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Telefon: +46-42-210008
E-post: mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Marcus Trummer, styrelseledamot Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Telefon+46-42-210008
E-post: marcus.trummer@andersjahlstrom.se

Om Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Bolaget grundades 2013 av Mikael Ahlström med visionen om att vara en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva bostadsfastigheter byggda som en del av miljonprogrammet.

I samklang med kommuner, ideella föreningar, hyresgäster, lägenhetsinnehavare, sociala entreprenörer, affärsidkare och andra intressenter ska boendet utvecklas så att trivsel och trygghet ökar för att därigenom öka värdet på fastigheterna. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) önskar långsiktigt utveckla fastigheterna på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Förvärvet av AB Botkyrkabyggens fastigheter på Albyberget under 2013 var Bolagets första investering och utgör en viktig del av Bolagets strategi. Bolaget satsar på att anställa personal som kommer från närområdet. En betydelsefull del av Bolagets arbete är att samarbeta med andra intressenter som kommunen, andra fastighetsägare samt näringsliv.

Mer information finns på www.andersjahlstrom.se/holding.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Bolaget i någon jurisdiktion.

Utgivning, publicering eller distribution av detta meddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten ”Prospektdirektivet”) riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, , ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.