Kommuniké från extra bolagsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma den 11 oktober 2023. Val av styrelseledamotGeorg Ehrnrooth valdes till ordinarie styrelseledamot och Kari Stadigh har i samband med detta avgått i linje med tidigare pressmeddelande. För mer information vänligen kontakta: Frida Åkerblom, CFO | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)  +46-70-752 41 48 […]

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 16 maj 2023. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en krona och […]

PRESSMEDDELANDE: BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 114 46 Stockholm. ANMÄLAN OCH REGISTRERINGAktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den […]

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en (1,00) krona […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 klockan 18.00 i GTO30 sal BOND på Grevturegatan 30, 114 38 Stockholm. ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Kommuniké från årsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med […]

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KORRIGERING RÖRANDE AVSTÄMNINGSDAG FÖR ÅRSSTÄMMA

Korrigeringen avser pressmeddelande med rubriken ”Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma” som offentliggjordes kl. 16.30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktig avstämningsdag och datum för rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier. Avstämningsdag och datum för deltagande ska rätteligen vara fredag den 7 maj 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, tisdagen den 11 maj 2021. […]

PRESSMEDDELANDE: BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Årsstämman kommer bland annat att behandla beslutspunkter rörande omval av styrelsen bestående av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan samt nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Styrelsen föreslår inte någon utdelning: KALLELSE TILL […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande […]