Pressmeddelande 23 januari 2018

Erhållen värderingsrapport anger en värdeökning om 184,4 miljoner kronor på Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (publ) fastighetsbestånd, inklusive byggrätter.

En erhållen värderingsrapport från Savills anger en värdeökning om 184,4 miljoner kronor på Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) förvaltningsfastighet inklusive byggrätter.

Fastigheten finns i koncernbolaget Mitt Alby AB.

Enligt värderingsrapporten uppgår marknadsvärdet på Bolagets förvaltningsfastighet till 1 525 miljoner kronor per 31 december 2017, en ökning från 1 340,6 miljoner kronor per 30 september 2017.

Värdeförändringen av Bolagets förvaltningsfastighet är huvudsakligen ett resultat av det generella marknadsläget, men delvis också av att 30 lägenheter har renoverats under fjärde kvartalet, vilket, som tidigare kommunicerat, ger en normhyra om 1 395 kronor per kvadratmeter och år för de renoverade lägenheterna.

Substansvärdet per aktie beräknas på grund av värdeförändringen påverkas positivt med cirka 24 kr per aktie.

Full information och fullständiga resultat- och balansräkningar kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikéns offentliggörande den 15 februari 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, verkställande direktör
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 22:00 (CET) den 23 januari 2018.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel 042-21 00 08
Org.nr.: 556943-7774
www.andersjahlstrom.se/holding

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB (publ) är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (publ) Certified Adviser.