Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”, ”bolaget” och ”koncernen” avseende den koncern i vilken bolaget är moderbolag) offentliggjorde den 5 april 2018 att koncernen har ingått avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) om försäljning av koncernens samtliga fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Med anledning av verksamhetsavyttringen har bolaget ansökt om fortsatt notering för Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har idag lämnat sitt godkännande till sådan fortsatt notering.

Med anledning av Nasdaq Stockholms beslut om fortsatt notering har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som beskriver koncernens fortsatta verksamhet. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/holding.

Av bolagsbeskrivningen framgår att koncernen bedömer nettobehållningen av avyttringen till D. Carnegie & Co AB (publ), med beaktande av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ):s förtidsinlösen av utestående obligationslån och andra kostnader relaterade till transaktionen, till 919 miljoner kronor (varav 125 miljoner kronor kommer att investeras i B-aktier i D. Carnegie). De tillgängliga kassamedlen efter avyttringen bedöms överstiga 850 miljoner kronor. Bolagsbeskrivningen innehåller också bland annat en proformaredovisning av avyttringens effekter på koncernens resultat- och balansräkning per den 31 december 2017. Baserat därpå innehåller bolagsbeskrivningen vidare uppgifter om skuldsättning, eget kapital samt nettoskuldsättning baserade på proforma per den 31 december 2017, varvid de kortfristiga skulderna uppskattas till 7 miljoner kronor, de långfristiga skulderna uppskattas till 3 miljoner kronor, det egna kapitalet uppskattas till 1 054 miljoner kronor och nettoskuldsättningen uppskattas till -1 028 miljoner kronor (dvs. ingen nettoskuld utan positiva nettotillgångar). Dessa bedömningar är oreviderade och är förenade med osäkerhet och bör därför behandlas med försiktighet.

Avyttringen till D. Carnegie är villkorad bland annat av godkännande vid extra bolagsstämma i bolaget måndagen den 23 april 2018. Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) har i samband härmed påkallat förtida inlösen av sina utestående obligationer. Kallelsen till förtida inlösen är oåterkallelig men villkorad av att transaktionen genomförs och förutsatt att transaktionen genomförs beräknas inlösen att ske den 3 maj 2018.

Som vidare utvecklas i bolagsbeskrivningen så består bolagets fortsatta verksamhet i att den planerade affären kommer att resultera i en kraftigt förstärkt kassa i koncernen. Denna kommer främst att användas för fortsatta investeringar i små och medelstora företag, primärt i Sverige och övriga Norden. Ett strukturerat tillvägagångssätt och betydande erfarenheter från företagsbyggande och värdeskapande, tillsammans med ett omfattande relevant nätverk, utgör grunden för att skapa värden för såväl Byggmästare Ahlströms ägare som dess innehav. Det framtida ägandet i D. Carnegie samt det befintliga ägandet i Fasticon Kompetens Holding AB är de första innehaven.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08   .

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 20 april 2018, kl 14.00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding