Mitt Alby AB har idag valt att förtidsförlänga utestående banklån om 430 miljoner SEK. Kapitalbindningen är 7 år med rörlig ränta. Räntenivån inklusive aktuell STIBOR 3 månader, är initialt cirka 1,4 procent.

Sedan februari 2017 är koncernens låneportfölj räntesäkrad genom ränteswapavtal om totalt 600 miljoner SEK, vilket motsvarar drygt 87 procent av koncernens totala låneportfölj. Genomsnittlig ränta på de ingångna ränteswapavtalen är 1,16 procent och genomsnittlig räntebindningstid drygt
7 år.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, verkställande direktör
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@mittalby.se

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel 042-21 00 08
Org nr 556943-7774
www.andersjahlstrom.se/holding

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017, kl 07:00.