Korrigeringen avser pressmeddelande med rubriken ”Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma” som offentliggjordes kl. 16.30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktig avstämningsdag och datum för rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier. Avstämningsdag och datum för deltagande ska rätteligen vara fredag den 7 maj 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, tisdagen den 11 maj 2021.

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Årsstämman kommer bland annat att behandla beslutspunkter rörande omval av styrelsen bestående av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan samt nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Styrelsen föreslår inte någon utdelning:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN
Den som önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 11 maj 2021, och
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 11 maj 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

POSTRÖSTNING
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se och på bolagets kontor, Sturegatan 18, 114 36 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, ”Anders J Ahlströms årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplett formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 7 007 260 aktier, varav 700 003 A-aktier och 6 307 257 B-aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare har vid årsstämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Att. Årsstämma, Sturegatan 18, 114 36 Stockholm eller via epost till andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se, senast lördagen den 8 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.andersjahlstrom.se, senast torsdagen den 13 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman har blivit sammankallad i behörig ordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer
 4. Stämmans avslutande

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)
Som ordförande vid årsstämman föreslås styrelseordförande Mikael Ahlström eller, vid
förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (punkt 3 på dagordningen)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN (punkt 4 på dagordningen)
Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås advokat Gabriel Zsiga, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (punkt 8b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ingen vinstutdelning ska göras till aktieägarna.

BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 9 på dagordningen)
Förslag om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Förslag om att bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORER (punkt 10 på dagordningen)
Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 550 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter föreslås utgå med 100 000 kronor vardera, dvs. total 950 000 kronor.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 11 på dagordningen)
Förslag om Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Det föreslås att Mikael Ahlström blir omvald till styrelsens ordförande.

Förslag om att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att det avser utse Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se, senast tre veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget.  

***

Stockholm i april 2021
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen

Vid önskan om kommentarer från styrelseordförande Mikael Ahlström eller verkställande direktör Tomas Bergström, vänligen maila CFO Andreas Lindenhierta via andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 14 april 2021, kl. 19:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon – 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/