Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2018. Styrelsen föreslår beslut om emission av teckningsoptioner till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) samt val av antal styrelseledamöter med anledning av Marcus Trummers avgång ur styrelsen.

Extrastämman den 15 oktober 2018 kommer som enda materiella beslutspunkter att behandla:

 • Förslaget till beslut om emission av högst totalt 145 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) (inklusive av någon av dem kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken någon av dem är angiven förmånstagare).
 • Förslaget till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2018 kl. 16.00 på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun.
 
ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta på den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 9 oktober 2018, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast tisdagen den 9 oktober 2018.

Anmälan ska ske antingen:

 • per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm, eller
 • per e-post till andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se varvid erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se/holding.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att ha rätt att delta i stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast tisdagen den 9 oktober 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
 8. Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Stämmans avslutande

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)
Förslag om att advokat Gabriel Zsiga ska väljas till ordförande vid stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (punkt 7 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt nedan.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om en emission av högst 145 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) (inklusive av honom kontrollerat bolag eller av honom eller av honom kontrollerat bolag innehaven kapitalförsäkring i vilken han eller hans kontrollerade bolag är angiven förmånstagare) och Andreas Lindenhierta (CFO) (inklusive av honom kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken han är angiven förmånstagare). Marcus Trummer (inklusive av honom kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken han är angiven förmånstagare) ska ha rätt att teckna upp till 120 000 teckningsoptioner och Andreas Lindenhierta ska ha rätt att teckna upp till 25 000 teckningsoptioner (inklusive av honom kontrollerat bolag eller av honom eller av honom kontrollerat bolag innehaven kapitalförsäkring i vilken han eller hans kontrollerade bolag är angiven förmånstagare). Totalt omfattas två personer av erbjudandet.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med den 1 januari 2022 till och med den 15 november 2023, till en teckningskurs om 133,5 kronor.

En beräkning av marknadsvärdet på teckningsoptionerna har gjorts av Pareto Securities AB enligt Black & Scholes-värderingsmodell. Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 20 procent samt med beaktande av att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie av serie B under handelsdagarna i värderingsperioden 27 juli 2018 till och med den 27 augusti 2018 uppgick till 133,50 kronor, varvid teckningskursen per aktie per teckningsoption kommer att uppgå till 133,50 kronor, blir det beräknade marknadsvärdet och tillika emissionskurs per teckningsoption 24,19 kronor.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 15 oktober 2018 och betalas kontant senast samma dag. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 29 000 kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är styrelsens uppfattning att emissionen av teckningsoptioner till Marcus Trummer och Andreas Lindenhierta innebär ett stärkt engagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare.

Styrelsen, eller den person som styrelsen i sitt ställe förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionen eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (punkt 8 på dagordningen)
Marcus Trummer har meddelat styrelsen att han avgår från styrelsen.

Förslag om att övriga styrelseledamöter ska kvarstå som ordinarie ledamöter och antalet styrelseledamöter framöver ska vara fem utan suppleanter.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.andersjahlstrom.se/holding två veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

MAJORITETSKRAV
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska Bolagets styrelse och verkställande direktör, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.

***

Stockholm i september 2018
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 13 september 2018, kl. 09:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding