Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma den 27 september 2016. Styrelsen föreslår beslut om emission av teckningsoptioner till Stefan Dahlbo, tillträdande koncernchefen och tillika tillträdande ny verkställande direktör.

Den extra bolagsstämman kommer att behandla följande beslutspunkt:

 • Riktad emission av högst 280 000 teckningsoptioner till bolagets tillträdande nya koncernchef och tillika verkställande direktör.

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA **
Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.30 på Hågelby Gård i Hågelby, Botkyrka kommun.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta på den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 september 2016, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 21 september 2016.
Anmälan skall ske antingen:

 • per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
 • per e-post till mattias.tegefjord@byggmastaren.com varvid erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits
 • per telefon 042-210008

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.byggmastaren.com.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast onsdagen den 21 september 2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av föredragningslista
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
 8. Stämmans avslutande

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)
Förslag om att Stefan De Geer ska väljas till ordförande vid stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (punkt 7 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt nedan.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om en emission av högst 280 000 teckningsoptioner riktad till Bolagets tillträdande nye koncernchef och tillika verkställande direktör Stefan Dahlbo eller till det av honom helägda och kontrollerade bolaget Svendborg Aktiebolag med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Stefan Dahlbo kommer senast den 1 januari 2017 att tillträda sin nya position hos Bolaget.
Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021, till en teckningskurs om 87,00 kronor.
En beräkning av marknadsvärdet på teckningsoptionerna har gjorts av Carnegie Investment Bank AB (publ) enligt Black & Scholes-värderingsmodell. Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 18,74 procent samt med beaktande av att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie av serie B under handelsdagarna i värderingsperioden 27 juli 2016 till och med 5 september 2016 uppgick till 87,00 kronor, varvid teckningskursen per aktie per teckningsoption kommer att uppgå till 87,00 kronor, blir det beräknade marknadsvärdet och tillika emissionskurs per teckningsoption 10,89 kronor.
Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas kontant senast den 11 oktober 2016.
Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 56 000 kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är styrelsens uppfattning att emissionen av teckningsoptioner till tillträdande koncernchef och tillika verkställande direktör i Bolaget innebär ett stärkt engagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare.
Styrelsen, eller den person som styrelsen i sitt ställe förordnar (ej den verkställande direktören), ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionen eller på grund av andra formella krav.
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämma företrädda aktierna.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Fullständiga beslutsförslag kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.byggmastaren.com två veckor innan stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

MAJORITETSKRAV
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).


Stockholm i september 2016
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Tegefjord, Verkställande Direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Telefonnummer: +46-42-210008 mattias.tegefjord@byggmastaren.com
Besök även www.byggmastaren.com
Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.
Bolagets aktier av serie B handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser.