Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till årsstämma den 25 april 2016. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,53 kronor per aktie samt beslut om emissioner till VD och godkännande av aktieöverlåtelser till styrelseledamöter och anställda.

Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 april kl. 09.30 på Hågelby Gård i Hågelby, Botkyrka kommun.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 april 2016, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 19 april 2016.

 Anmälan skall ske antingen:

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se/holding.

 Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 19 april 2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Godkännande av föredragningslista
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • VD: s anförande
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 • Beslut om

  a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 • Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelse-ledamöter, eventuella suppleanter och styrelsens ordförande
 • Val av revisor
 • Förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner
 • Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Fasticon Kompetens Holding AB och Fasticon Kompetens AB
 • Övrigt
 • Stämmans avslutande
 • VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)

  Förslag om att Stefan De Geer ska väljas till ordförande vid årsstämman.

  UTDELNING (punkt 9b på dagordningen)

  Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,53 kronor per aktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 27 april 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske måndagen den 2 maj 2016 genom Euroclear Sweden AB.

  VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN (punkt 10, 11,12 och 13 på dagordningen)

  Förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås Mikael Ahlström bli omvald till styrelsens ordförande.

  Förslag om att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

  Inget arvode föreslås utgå till styrelsen.

  Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (punkt 14 på dagordningen)

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av aktier och teckningsoptioner enligt nedan.

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en nyemission av högst 2 069 nya aktier av serie B, riktad till bolagets verkställande direktör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 413,80 kronor. De nya aktierna av serie B ska tecknas och betalas kontant senast den 30 april 2016. Aktierna av serie B ska emitteras till en kurs om 75,75 kronor, vilket motsvarar marknadsvärdet på aktierna per den 31 december 2015. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget, som en del av ersättningspaketet för den verkställande direktören, har åtagit sig att leverera nya aktier enligt ett avtal med den till vilken emissionen riktas.

  Styrelsen föreslår även att årsstämman fattar beslut om en emission av högst 1 071 teckningsoptioner riktad till Bolagets verkställande direktör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med den 16 april 2019 till och med den 30 april 2019, till en teckningskurs om 75,75 kronor.

  Teckningsoptionerna ska marknadsvärderas av Ernst & Young AB med användning av Black & Scholes-värderingsmodell och tecknas och betalas kontant senast den 30 april 2016.

  Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 214,20 kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, som en del av ersättningspaketet för den verkställande direktören, har åtagit sig att leverera teckningsoptioner på ovan villkor enligt ett avtal med den till vilken emissionen riktas.

  Styrelsen, eller den person som styrelsen i sitt ställe förordnar (ej den verkställande direktören), ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionerna eller på grund av andra formella krav.

  För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

  FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I FASTICON KOMPETENS HOLDING AB OCH FASTICON KOMPETENS AB(punkt 15 på dagordningen)

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om godkännande av Bolagets överlåtelse av högst sjuttio (70) aktier i dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB,  559010-0755, samt högst nio (9) aktier av Fasticon Kompetens Holding AB:s aktier i Fasticon Kompetens AB, 556739-2476 enligt följande.

   Det är styrelsens uppfattning att överlåtelse av aktier till nyckelpersoner verksamma i Fasticon Kompetens-koncernen innebär ett stärkt ägarengagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare. Styrelsen anser därför att styrelseledamöter och anställda i Fasticon Kompetens-koncernen som är nyckelpersoner med särskild vikt för koncernens verksamhet ska erbjudas att förvärva aktier i koncernbolagen.

  A. Ola Gunnarsson, styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB, eller av honom kontrollerat aktiebolag, ska erbjudas att från Bolaget förvärva upp till tjugoen (21) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB. Michael Karlsson, styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB, eller av honom kontrollerat aktiebolag, ska erbjudas att från Bolaget förvärva upp till fjorton (14) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB. Vissa anställda i Fasticon Kompetens Holding-koncernen som är ledande befattningshavare och nyckelpersoner, såsom t.ex. dotterbolags-vd, regionschefer och funktionschefer, eller av sådan person kontrollerat aktiebolag, ska erbjudas att från Bolaget förvärva upp till sammantaget trettiofem (35) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB. Priset per aktie ska vara tio tusen (10 000) kronor, motsvarande aktiernas marknadsvärde. Marknadsvärdet har fastställts vid det konkurrensutsatta förvärvet av Fasticon Kompetens AB, då Fasticon Kompetens Holding AB etablerades med syfte att äga aktierna i Fasticon Kompetens AB. Förvärvet gjordes under 2015 av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) tillsammans med JG Affärskonsult AB, 556723-7796, och inga skäl ses på marknaden eller i verksamheten till en annan marknadsvärdering. Högst totalt sjuttio (70) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB får överlåtas enligt denna punkt A. Bolagets andel aktier i Fasticon Kompetens Holding AB kommer efter fullt genomförande av aktieöverlåtelserna enligt denna punkt A att uppgå till 63,6 procent. Överlåtelserna enligt denna punkt A ska ske senast den 25 oktober 2016. I samband med överlåtelserna av aktier ska aktieägaravtal ingås med förvärvarna. I avtalet ska bl.a. anges att bolaget i vissa fall äger rätt att köpa tillbaka aktier från förvärvarna.

  B. Vissa anställda i Fasticon Kompetens AB som är ledande befattningshavare och nyckelpersoner, såsom t.ex. dotterbolags-vd, regionschefer och funktionschefer, eller av sådan person kontrollerat aktiebolag, ska erbjudas att från Fasticon Kompetens Holding AB förvärva upp till sammantaget nio (9) aktier i Fasticon Kompetens AB.

  Priset per aktie i Fasticon Kompetens AB ska vara hundra tusen (100 000) kronor, motsvarande aktiernas marknadsvärde. Marknadsvärdet har fastställts vid det konkurrensutsatta förvärvet av Fasticon Kompetens AB, då Fasticon Kompetens Holding AB etablerades med syfte att äga aktierna i Fasticon Kompetens AB. Förvärvet gjordes under 2015 av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) tillsammans med JG Affärskonsult AB, 556723-7796, och inga skäl ses på marknaden eller i verksamheten till en annan marknadsvärdering. Högst totalt nio (9) aktier i Fasticon Kompetens AB får överlåtas enligt denna punkt B. Fasticon Kompetens Holding AB:s andel aktier i Fasticon Kompetens AB kommer efter fullt genomförande av aktieöverlåtelserna enligt ovan att uppgå till 91,0 procent. Överlåtelserna enligt denna punkt B ska ske senast den 25 oktober 2016. I samband med överlåtelserna av aktier ska aktieägaravtal ingås med förvärvarna. I avtalet ska bl.a. anges att bolaget i vissa fall äger rätt att köpa tillbaka aktier från förvärvarna.

  Styrelsen eller den person styrelsen utser ska verkställa besluten enligt ovan och har rätt att vidta de smärre ändringar som kan krävas för att genomföra överlåtelserna. Styrelsen ska ha rätt att endast delvis eller inte alls genomföra överlåtelse av aktier.

  Eftersom de föreslagna förvärvarna av aktier är styrelseledamöter och/eller anställda i Fasticon Kompetens Holding AB eller Fasticon Kompetens AB fordras för giltigt beslut enligt styrelsens förslag att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

  TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

  Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.andersjahlstrom.se/holding tre veckor innan stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

  MAJORITETSKRAV

  För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14-15 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

  Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

  ***

  Stockholm i mars 2016
  Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
  Styrelsen

  För mer information vänligen kontakta:

  Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

  Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008  | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

  Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016, kl 23:00.

  Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

  AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

  Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

  Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
  Organisationsnummer: 556943-7774
  Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
  Tel växel: 042-21 00 08
  info@andersjahlstrom.se
  www.andersjahlstrom.se/holding

  Kallelse till årsstämma
  Pressmeddelande Kallelse till årsstämma


  This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

  HUG#1996957