Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 25 april 2017. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,60 kronor per aktie av serie A och serie B samt beslut om godkännande av riktad nyemission av aktier i Fasticon Kompetens Holding AB till det bolagets styrelseledamöter och/eller anställda.

Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:

 • Förslag om utdelning om 0,60 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 202 843,40 kronor.
 • Godkännande av riktad nyemission av aktier i dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB till styrelsen och/eller ledande befattningshavare i Fasticon Kompetens-koncernen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april kl. 11.00 i Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg.
 
ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 onsdagen den 19 april 2017.

Anmälan skall ske antingen:

 • per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Domarebacken 38, 145 57 Norsborg,
 • per e-post till andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se varvid erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits, eller
 • per telefon 070-746 68 99

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se/holding.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast onsdagen den 19 april 2017. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. VD:s anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om
  a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
        koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelse­ledamöter, eventuella suppleanter och styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Förslag till beslut om godkännande av riktad nyemission av aktier i Fasticon Kompetens Holding AB
 15. Övrigt
 16. Stämmans avslutande

 
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)
Förslag om att Mikael Ahlström ska väljas till ordförande vid årsstämman.

UTDELNING (punkt 9b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,60 kronor per aktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 27 april 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske onsdagen den 3 maj 2017 genom Euroclear Sweden AB. 

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN (punkt 10, 11,12 och 13 på dagordningen)
Förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås Mikael Ahlström bli omvald till styrelsens ordförande.

Förslag om att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Arvode till styrelsens ordförande Mikael Ahlström föreslås utgå med 550 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter föreslås utgå med 95 000 kronor vardera, dvs. total 1 025 000 kronor.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER I FASTICON KOMPETENS HOLDING AB (punkt 14 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna en riktad nyemission av aktier i Bolagets dotterbolag Fasticon Kompetens Holding AB (”Fasticon Kompetens Holding”) enligt följande.

Det är styrelsens uppfattning att emission av aktier till nyckelpersoner verksamma i Fasticon Kompetens-koncernen innebär ett stärkt ägarengagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare. Styrelsen anser därför att styrelseledamöter och anställda i Fasticon Kompetens-koncernen som är nyckelpersoner med särskild vikt för koncernens verksamhet ska erbjudas att teckna aktier i Fasticon Kompetens Holding.

Skälet till att nyemissionen riktas till styrelseledamöter och anställda i Fasticon Kompetens-koncernen och således sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en nära intressegemenskap mellan å ena sidan styrelseledamöter och anställda och å andra sidan aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang för Fasticon Kompetens-koncernen hos styrelseledamöter och anställda. Möjligheten att teckna aktier är också ämnat att behålla nyckelpersoner och ledande befattningshavare, vilket är avgörande för koncernens framgång.

Michael Karlsson, styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding, ska erbjudas att teckna upp till 10 aktier i Fasticon Kompetens Holding. Per Berggren, styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding, ska erbjudas att teckna upp till 30 aktier i Fasticon Kompetens Holding.

Vissa anställda i Fasticon Kompetens Holding-koncernen som är ledande befattningshavare och nyckelpersoner, såsom t.ex. dotterbolags-vd, regionchefer och funktionschefer, ska erbjudas att teckna sammantaget upp till 160 aktier i Fasticon Kompetens Holding och per person upp till 50 aktier.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till 12 000 kronor. Teckningskursen motsvarar aktiernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av vedertagna värderingsmetoder.

Högst 200 aktier i Fasticon Kompetens Holding får sammantaget emitteras enligt förslaget ovan, vilket efter fullt genomförande av emissionen motsvarar cirka 16,6 procent av samtliga aktier i Fasticon Kompetens Holding. Efter fullt genomförande av emissionen kommer Bolagets ägarandel motsvara cirka 55,9 procent av samtliga aktier i Fasticon Kompetens Holding, vilket innebär en utspädning om cirka 16,6 procent.

Aktieteckning i emissionen får ske personligen, genom ett aktiebolag som personen kontrollerar eller genom en kapitalförsäkring med personen som förmånstagare. I samband med emissionen ska aktieägaravtal ingås med de aktietecknare som inte är aktieägare sedan tidigare. I aktieägaravtalet ska bl.a. anges att Bolaget i vissa fall äger rätt att köpa aktietecknarnas aktier.

Bolagets styrelse eller den person styrelsen utser ska verkställa beslutet enligt ovan och har rätt att vidta de smärre ändringar som kan krävas för att genomföra nyemissionen. Bolagets styrelse ska ha rätt att besluta att emissionen inte ska genomföras eller att emissionen ska omfatta färre antal aktier än som anges ovan.

Eftersom de föreslagna aktietecknarna är styrelseledamöter och/eller anställda i Fasticon Kompetens-koncernen fordras att nyemissionen godkänns av bolagsstämman i Bolaget. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets kostnader för nyemissionen består främst av kostnader för finansiella och legala rådgivare och beräknas uppgå till ca 350 000 kronor.

Ovanstående förslag till beslut om riktad nyemission har beretts av Bolagets styrelse i samråd med större aktieägare.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag och N2 Advisors AB:s värderingsutlåtande kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.andersjahlstrom.se/holding tre veckor innan stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

MAJORITETSKRAV
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska Bolagets styrelse och verkställande direktör, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.

***

Stockholm i mars 2017
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande Direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Telefonnummer: 070-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Besök även www.andersjahlstrom.se/holding

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ):s B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding