Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”, ”bolaget” och ”koncernen” avseende den koncern i vilken bolaget är moderbolag) offentliggjorde den 5 april 2018 att koncernen har ingått avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) om försäljning av Mitt Alby AB, inklusive koncernens samtliga fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Idag har tillträde skett och aktierna överlåtits till D. Carnegie & Co AB (publ).

Transaktionen var bland annat villkorad av att avyttringen godkändes vid extra bolagsstämma i bolaget som hölls den 23 april 2018. Efter att ha erhållit samtliga godkännanden slutfördes transaktionen idag den 26 april 2018.

Köpeskillingen baserades på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om ca 1 673 miljoner kronor och motsvarar således en köpeskilling för aktierna i Mitt Alby på kassa- och skuldfri basis om ca 1 593 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen, baserad på uppskattningar i samband med aktieöverlåtelseavtalets ingående, uppgår till ca 1 153 miljoner kronor, varav ca 125 miljoner kronor erlades genom B-aktier i D. Carnegie.

Genom försäljningen har hela koncernens verksamhet inom utveckling och förvaltning av fastigheter nu avyttrats (med undantag för det aktieinnehav som bolaget erhållit i D. Carnegie som en del av köpeskillingen). Som en följd av överlåtelsen minskar antalet anställda i koncernen med elva personer. Kvar i koncernen är den konsultverksamhet inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar som koncernen idag bedriver genom bolagen Fasticon Kompetens AB och Fasticon Support AB samt aktieposten i D. Carnegie. Koncernen äger fortsatt samtliga aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), som dock inte bedriver någon egen verksamhet.

Med anledning av verksamhetsavyttringen har bolaget ansökt om fortsatt notering för Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm lämnade sitt godkännande till sådan fortsatt notering den 20 april 2018.

Som tidigare utvecklats i bolagets bolagsbeskrivning och pressmeddelanden resulterar transaktionen i en kraftigt förstärkt kassa i koncernen uppgående till drygt 850 miljoner kronor, som främst kommer att användas för investeringar i små och medelstora företag, primärt i Sverige och övriga Norden.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) har i samband med affären påkallat förtida inlösen av sina utestående obligationer. Kallelsen till förtida inlösen är oåterkallelig och inlösen beräknas att ske den 3 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88   eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00    08 eller D. Carnegies VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 26 april 2018, kl 12:45.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding