Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”, ”bolaget” och ”koncernen” avseende den koncern i vilken bolaget är moderbolag) har offentliggjort att koncernen har ingått avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) om försäljning av koncernens samtliga fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Avyttringen är villkorad bland annat av bolagsstämmogodkännande och Byggmästare Ahlström kallar därför till extra bolagsstämma måndagen den 23 april 2018. Med anledning av verksamhetsavyttringen har bolaget ansökt om fortsatt notering för Bolagets B-aktier på Nasdaq First North.

Extrastämman den 23 april 2018 kommer som enda materiella beslutspunkt behandla den föreslagna avyttringen av aktierna i Mitt Alby AB (och indirekt koncernens samtliga fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm) till D. Carnegie.

Köpeskillingen är baserad på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om ca 1 673 miljoner kronor och motsvarar således en köpeskilling för aktierna i Mitt Alby på kassa- och skuldfri basis om ca 1 593 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen, baserad på uppskattningar i samband med aktieöverlåtelseavtalets ingående, uppgår till ca 1 153 miljoner kronor, varav ca 125 miljoner kronor kommer erläggas genom B-aktier i D. Carnegie & Co Aktiebolag.

Styrelsen för bolaget bedömer att den föreslagna verksamhetsavyttringen innebär sådan förändring av bolagets verksamhet att Nasdaq Stockholms godkännande om fortsatt notering för bolagets B-aktier på Nasdaq First North fordras. Bolaget har därför ansökt om Nasdaq Stockholms godkännande om fortsatt notering för bolagets B-aktier på Nasdaq First North även efter ovan beskrivna verksamhetsöverlåtelse och om denna ansökan godkänns så kommer bolaget, senast två dagar före bolagsstämman, att publicera en bolagsbeskrivning som närmare redogör för den fortsatta verksamheten. Varken förslaget till beslut om överlåtelse av Mitt Alby AB eller överlåtelsen är dock villkorad av sådant godkännande från Nasdaq Stockholm.

Kallelsen till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras på bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/holding, samt i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering om att kallelse har skett kommer också att göras i Dagens Nyheter.

Den extra bolagsstämman hålls måndagen den 23 april 2018 kl. 16.00 på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 5 april 2018, kl 17:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding