Dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB räntesäkrar låneportföljen

Stockholm 2017-02-02

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB med dotterbolag valt att räntesäkra låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 600
miljoner SEK. Den nu genomförda räntesäkringen motsvarar drygt 87 procent av den totala låneportföljen. Avtalen har ingåtts på följande löptider:      

 

· 120 miljoner SEK på 7 år
· 120 miljoner SEK på 8 år
· 120 miljoner SEK på 9 år
· 240 miljoner SEK på 10 år

Ränteswapavtalen innebär att Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB med dotterbolag för närvarande har en genomsnittlig ränta i hela kreditportföljen inklusive marginal om 4%. Genomsnittlig ränta på de ingångna swapavtalen är 1,16%. Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 7,7 år.

Utöver de nu ingångna swapavtalen har det sedan tidigare förvärvade räntederivatet (”räntetak”) behållits.

”Den historiskt låga nivån på långräntorna gör att vi tror att tillfället är bra valt för att ingå avtal om en längre räntebindning”, säger VD Stefan Dahlbo.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, VD
+46 70 353 18 88

stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se                                                                 

                                                                                                                            

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2017, kl 08:50.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 08-684 221 10
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding