Sammanfattning 1 januari – 30 september

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 73,3 mkr (ej tillämpligt (E/T)
  • Förvaltningsresultatet (EBIT) uppgick till 35,0 mkr (E/T)
  • Ackumulerat totalresultat efter skatt och värdeförändringar är 213,9 mkr (E/T)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,54 (E/T)
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,8 mkr (E/T)

Sammanfattning 1 juli – 30 september

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 24,5 mkr (E/T)
  • Förvaltningsresultatet (EBIT) uppgick till 14,2 mkr (E/T) 
  • Periodens totalresultat efter skatt och värdeförändringar är 217,1 mkr (E/T) 
  • Räntetäckningsgraden för perioden uppgick till 2,04 (E/T)
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 mkr (E/T)

Då koncernen inte tillträdde som ägare till den förvärvade fastigheten förrän i Q4 2013 saknas relevanta jämförelsetal för båda perioderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

Bolaget har beslutat att försöka inhämta upp till MSEK 128 i nytt aktiekapital från kapitalmarknaden. Syftet är att stödja koncernens expansion samt operativa strategi genom att utöka kapitalbasen, vilket innebär att strategiska investeringar kan utföras i en högre takt än vad som skulle ha annars varit möjligt. Pareto Securities kommer att vara Bolagets Certified Advisor.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | 
+46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Bolaget är en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och bolaget självt.