Stockholm 2015-08-31

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden första halvåret 2015 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari – 30 juni

· Hyresintäkter 50,3 MSEK (48,8)

· Konsultarvoden 11,5 MSEK (Ej tillämpligt E/T)

· Bruttomarginal 57,1 procent (58,1)

· Rörelseresultat 22,6 MSEK (22,0)

· Totalresultat 6,7 MSEK (-3,2)

· Fritt kassaflöde 12,5 MSEK (13,2)

· Resultat efter skatt per aktie 0,94 SEK (neg.)

  
1 april – 30 juni

· Hyresintäkter 25,2 MSEK (24,4)

· Konsultarvoden 11,5 MSEK (E/T)

· Bruttomarginal 58,3 procent (67,7)

· Rörelseresultat 12,7 MSEK (12,7) 

· Totalresultat 4,1 MSEK (0,2)

· Fritt kassaflöde 7,2 MSEK (3,3)

· Resultat efter skatt per aktie 0,57 SEK (0,04)

  
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Vid årsstämman i Norsborg den 16 april 2015 fastställdes bland annat en utdelning om 0 kr per aktie för verksamhetsåret 2014. Samtliga ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstår som styrelsens ordförande.

· AJA Holding och Fasticon Kompetens AB:s vd, Jonas Gustavsson (via bolaget JG Affärskonsult AB) förvärvade den 13 maj 2015 bolaget Fasticon Kompetens AB. Köpeskillingen var 35 MSEK. Då förvärvet delvis lånefinansierades investerade AJA Holding endast 14 MSEK. Nettokassan (inkl. fordringar och skulder till tidigare koncernbolag) var ca 6 MSEK vilket medförde att EV uppgick till ca 29 MSEK. Det förvärvade bolaget startades 2008 och sedan dess har vinsten (EBIT) varje år varit positiv. Under räkenskapsåret 2013/14 uppgick rörelseresultatet till 7,1 MSEK eller 9,5 procent. Detta ger en EV/EBIT-multipel på 2014 års siffror om ca 4,1 ggr.

· Ny styrelse för Fasticon Kompetens Holding AB har konstituerats. Ola Gunnarsson är Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter är Mikael Ahlström och Michael Karlsson. Suppleanter till styrelsen är Marcus Trummer och Mattias Tegefjord.

  
Väsentliga händelser efter andra kvartalet

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter andra kvartalet.

  
För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |

+46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | 

+46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se  

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015, kl 18:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med huvudsakligt fokus att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin för fastighetsverksamheten är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och AJA Holding självt.

AJA Holdings B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774

Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg

Tel växel: 042-21 00 08

info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1948783