Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen.

April – Juni 2023

Justerat substansvärde uppgick till 340 kronor den 30 juni 2023, en minskning från 352 kronor per 31 mars 2023.

Under perioden uppgick totala investeringar till 10,0 mkr. Investering har skett i Sobrera om 10,0 mkr.

Nettoomsättning uppgick till 278,2 mkr (270,5).

Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till 19,7 mkr (55,6).

Januari – Juni 2023

Justerat substansvärde uppgick till 340 kronor den 30 juni 2023, en ökning från 330 kronor per 31 december 2022.

Under perioden uppgick totala investeringar till 40,0 mkr. Investering har skett i Safe Life om 30,0 mkr och i Sobrera om 10 mkr.

Nettoomsättning uppgick till 497,2 mkr (480,9).

Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till -4,1 mkr (-4,3).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023
Inga väsentliga händelser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Byggmästaren informerade den 10 augusti om att Volta Trucks batterileverantör inlett Chapter 11-förfarande i USA, vilket ökade osäkerheten och kunde leda till en potentiell värdepåverkan på Byggmästarens innehav. Med mer klarhet tyder inget i dagsläget på att batterileveranser inte kommer att fullföljas. Bolaget har starkt stöd från befintliga ägare och dessa har erbjudit, och kommer att erbjuda ytterligare, finansiering i avvaktan på formell klarhet. Omfattning och villkor för sådan finansiering är inte nu helt kända, men det är rimligt att anta, även om det fundamentala bolagsvärdet inte har förändrats, att Byggmästaren och andra som inte deltar fullt ut kommer att bli värdemässigt utspädda. Vi har därför i denna kvartalsrapport justerat ned vårt bedömda värde med ca 23 procent. Efter kvartalets slut har Byggmästaren investerat ytterligare ca 2,5 miljoner euro i Volta Trucks.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 25 augusti 2023, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@byggmastaren.se
www.byggmastaren.com