Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

Januari-Mars 2022
Justerat substansvärde uppgick till 337 kronor den 31 mars 2022, en ökning från 335 kronor vid senaste årsskifte.
Nettoomsättning uppgick till 210,4 miljoner kronor (144,9).
Resultat per aktie uppgick till 50,74 kronor (2,69) där ökningen framförallt beror på en omklassificering av innehavet i Volta Trucks från intressebolag till övrigt innehav.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

Byggmästaren medverkade under första kvartalet i Volta Trucks nyemission. Emissionen var på totalt cirka 240 miljoner euro och Byggmästaren medverkade med 6 miljoner euro i en indirekt och av Byggmästaren ledd investeringsstruktur
Byggmästaren sålde 1,6 miljoner aktier i Green Landscaping för 83 kronor styck, motsvarande ca 133 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 17 maj 2022, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/