Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

April – Juni 2022
Justerat substansvärde uppgick till 315 kronor den 30 juni 2022, en minskning från 337 kronor per 31 mars 2022.
Nettoomsättning uppgick till 270,5 miljoner kronor (242,6), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.
Resultat per aktie uppgick till -25,19 kronor (4,16) där minskningen framför allt beror på en kursnedgång på det noterade innehavet Green Landscaping.

Januari – Juni 2022
Justerat substansvärde uppgick till 315 kronor den 30 juni 2022, en minskning från 335 kronor vid senaste årsskifte.
Nettoomsättning uppgick till 480,9 miljoner kronor (387,5), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.
Resultat per aktie uppgick till 25,23 kronor (6,85) där ökningen framför allt beror på en omklassificering av innehavet i Volta Trucks från intressebolag till övrigt innehav. Resultat per aktie påverkas negativt genom kursnedgång på det noterade innehavet Green Landscaping.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

Inga väsentliga händelser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 26 augusti 2022, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/