Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen.

Januari-Mars 2021

Justerat substansvärde ökade med 10 procent och uppgick per aktie till 220 kronor, medan aktiekursen ökade med drygt 21 procent och uppgick till 208 kronor.

Nettoomsättning uppgick till 144,9 miljoner kronor (49,5), ökningen består av att Ge-Te Media från detta kvartal konsolideras som dotterföretag.

Periodens resultat per aktie uppgick till 2,69 kronor (-0,96).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

Styrelsen för Byggmästaren föreslår årsstämman att besluta om att ingen utdelning för närvarande ska utgå pga av rådande bestämmelser kring mottagna covid 19-stöd inom koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Byggmästarens CFO Andreas Lindenhierta har valt att lämna bolaget senast den 31 augusti, och ersätts med Jonas Ingemarsson.

Under april förvärvades ytterligare 2,4 procent i Team Olivia Group AB. Investeringen uppgår till ca 42 miljoner kronor.

Volta Trucks AB, ett bolag i vilket Byggmästaren för närvarande äger 34,6 procent av aktierna, har inlett en process kring kapitalanskaffning. Avsikten är att under andra kvartalet 2021 genomföra en nyemission om ca 30 MEUR och att värderingen i sådan nyemission ska vara 400 MEUR (före nyemission). Bolaget har erhållit villkorade teckningsförbindelser på ca 30 procent av det tänkta emissionsbeloppet till den föreslagna värderingen.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 18 maj 2021, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, info@andersjahlstrom.se, https://andersjahlstrom.se/