Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen.

April-Juni 2021
Justerat substansvärde ökade med drygt 42 procent och uppgick per aktie till 312 kronor.
Nettoomsättning uppgick till 242,6 miljoner kronor (41,1).
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,16 kronor (0,52).

Januari-Juni 2021
Justerat substansvärde ökade med 56 procent och uppgick per aktie till 312 kronor.
Nettoomsättning uppgick till 387,5 miljoner kronor (90,6).
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 6,85 kronor (0,94).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

Byggmästarens CFO Andreas Lindenhierta har valt att lämna bolaget senast den 31 augusti, och ersätts med Jonas Ingemarsson.

Byggmästaren höll bolagsstämma den 18 maj. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte ska lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

Byggmästaren informerade den 8 maj om att Volta Trucks AB hade inlett en process kring kapitalanskaffning. Avsikten var att under andra kvartalet 2021 genomföra en nyemission om ca 30 miljoner euro och att värderingen i sådan nyemission skulle vara 400 miljoner euro (före nyemission). Bolaget hade erhållit villkorade teckningsförbindelser på ca 30 procent av det tänkta emissionsbeloppet till den föreslagna värderingen. Det noterades också särskilt att i alla finansieringsprocesser, som t ex en nyemission, så är genomförande, emissionsstorlek och värdering en funktion av bland annat förhandlingar med investerare, utvecklingen för bolaget och det aktuella kapitalmarknadsklimatet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Byggmästaren informerade den 12 augusti om att Volta Trucks kapitalanskaffning alltjämt fortsätter, men att tidigare teckningsförbindelser ej längre är aktuella och att en nyemission nu planeras att genomföras på en betydligt lägre nivå än den tidigare i teckningsförbindelse avseedda värderingen.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 27 augusti 2021, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/