Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen.

Januari – Mars 2020
─ Justerat substansvärde minskade med cirka 9 procent, från 170 kr per aktie vid årsskiftet till 154 kr per aktie vid kvartalsslutet, medan aktiekursen minskade med cirka 11 procent och uppgick till 147 kronor vid kvartalsslutet.
─ Intäkter från avtal med kunder uppgick till 50,1 mkr (53,6).
─ Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,46 kronor (1,72).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
På årsstämman den 12 maj beslutades att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 5 605 808 kronor. Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Hidayet
Tercan, Kari Stadigh samt Stefan Dahlbo omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 maj 2020, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm

info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/