Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.

Kvartal 1 2019

  • Justerat substansvärde ökade med 1,7 procent och uppgick till cirka 159 kronor per aktie, medan aktiekursen ökade med 15,9 procent och uppgick till 160 kronor.
  • Intäkter från avtal med kunder uppgick till 53,6 mkr (31,2).
  • Realiserad värdeförändring finansiella innehav uppgick till 19,9 mkr (0,0), och utgörs främst av avyttring aktier i Hembla.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,72 kronor (0,10).
  • Under kvartalet har samtliga återstående aktier i Hembla avyttrats.
  • Under kvartalet förvärvades andelar motsvarande en ägar- och röstandel om 11% i omsorgskoncernen Team Olivia Group.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av april meddelades att Stefan Dahlbo senast den 1 oktober 2019 lämnar sin roll som Vd för Byggmästaren då han accepterat ett erbjudande som Vd för Fabege AB. Han tar istället plats i Byggmästarens styrelse. Styrelsen arbetar med att hitta en efterträdare.

På årsstämman den 6 maj beslutades att utdelning ska utgå med 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 904 332 kronor.

Mikael Ahlström, Charlotte Bergman och Hidayet Tercan omvaldes och Kari Stadigh och Stefan Dahlbo nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-353 18 88| stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 maj 2019, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/