Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.

Januari – Juni 2019

 • Intäkter från avtal med kunder uppgick till 110.9 mkr (69,4).
 • Justerat substansvärde ökade med 5,8 procent och uppgick per aktie till cirka 166 kronor, medan aktiekursen ökade med 26,8 procent och uppgick till 175 kronor.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,54 kronor (2,51).
 • Under perioden förvärvades 11 procent av kapitalet och rösterna i omsorgskoncernen Team Olivia Group.

April – Juni 2019

 • Intäkter från avtal med kunder uppgick till 57,3 mkr (38,3).
 • Justerat substansvärde ökade med 4,1 procent och uppgick per aktie till cirka 166 kronor, medan aktiekursen ökade med 9,4 procent och uppgick till 175 kronor.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,82 kronor (2,42).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Den 6 maj beslutade årsstämman att utdelning ska utgå med 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 904 332 kronor. Återstående 177 777 990 kronor balanseras i ny räkning.
 • Mikael Ahlström, Charlotte Bergman och Hidayet Tercan omvaldes och Kari Stadigh och Stefan Dahlbo nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter.
 • Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av juli meddelades att Tomas Bergström efterträder Stefan Dahlbo som VD och koncernchef. Tomas tillträder den 1 september.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 30 augusti 2019, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/