Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2017 kvartal 1

Stockholm 2017-05-15

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning 

1 januari – 31 mars

 • Hyresintäkter 25,5 mkr (25,8) 
 • Konsultarvoden 26,7 mkr (19,9)
 • Bruttoresultat 21,5 mkr (19,9) 
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 50,4 procent (51,6)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 32,3 procent (33,0)
 • Rörelseresultat 10,8 mkr (10,0)
 • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -13,3 mkr (-0,2)  
 • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 330,5 mkr (1 325,0)
 • Totalresultat -6,9 mkr (2,5)
 • Fritt kassaflöde 0,8 mkr (3,3)                 
 • Resultat per aktie -1,04 kronor (0,31)
 • Substansvärde per aktie 120,33 kronor (121,30)                                  

             

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

I början av februari valde Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB med dotterbolag att räntesäkra låneportföljen genom att teckna finansiella derivat i form av ränteswapavtal om totalt 600 miljoner SEK. Räntesäkringen motsvarar drygt 87 procent av den totala låneportföljen. Avtalen har ingåtts på följande löptider:      

· 120 miljoner SEK på 7 år
· 120 miljoner SEK på 8 år
· 120 miljoner SEK på 9 år
· 240 miljoner SEK på 10 år

Ränteswapavtalen innebär att koncernen har en genomsnittlig ränta i hela kreditportföljen inklusive marginal om cirka 4%. Genomsnittlig ränta på de ingångna swapavtalen är 1,16%. Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 7,5 år.    

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid årsstämman den 25 april 2017 fastställdes en utdelning om 0,60 kronor (0,53) per stamaktie av serie A och B för verksamhetsåret 2016. Utdelningen motsvarar ca 15% (25%) av nettoresultatet för 2016 justerat för orealiserade värdeförändringar.

Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstod som styrelseordförande.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding