Pressmeddelande Stockholm 2016-08-31

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 2 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari – 30 juni

· Hyresintäkter 51,5 mkr (50,3)

· Konsultarvoden 43,6 mkr (11,5)

· Överskottsgrad fastighetsverksamheten 57,6 procent (59,7)

· Bruttomarginal konsultverksamheten 34,2 procent (45,4)

· Rörelseresultat 23,1 mkr (22,6)

· Såld avstyckad bostadsfastighet ger ett resultatbidrag med 11,8 mkr (E/T)

· Fastigheten värderas efter försäljningen inkluderat byggrätter till 1 166,3 mkr (1 185,0)

· Totalresultat 10,4 mkr (6,7)

· Fritt kassaflöde 5,6 mkr (12,3)

· Resultat per aktie 1,41 kr (0,94)

1 april – 30 juni

· Hyresintäkter 25,6 mkr (25,2)

· Konsultarvoden 23,7 mkr (11,5)

· Överskottsgrad fastighetsverksamheten 63,9 procent (64,2)

· Bruttomarginal konsultverksamheten 35,2 procent (45,4)

· Rörelseresultat 13,1 mkr (12,7)

· Såld avstyckad bostadsfastighet ger ett resultatbidrag med 11,8 mkr (E/T)

· Fastigheten värderas efter försäljningen inkluderat byggrätter till 1 166,3 mkr (1 185,0)

· Totalresultat 7,9 mkr (4,6)

· Fritt kassaflöde 2,3 mkr (7,1)

· Resultat per aktie 1,09 kr (0,64)

Väsentliga händelser under perioden

Vid årsstämman den 25 april 2016 fastställdes en utdelning om 0,53 kr per aktie av serie A och serie B för verksamhetsåret 2015. Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstod som styrelseordförande.

Dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) har emitterat en ny företagsobligation om 250 mkr, med en ram om 500 mkr. Obligationen löper med en rörlig ränta om 3-månaders STIBOR + 4,65 procentenheter per år och har en löptid om fem år. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm. 200 mkr av emissionslikviden har använts till att förtidsinlösa tidigare utställda obligationslån om 200 mkr och resterande del kommer att användas till allmänna företagsändamål. I samband med emitteringen uppkom engångskostnader om ca 12,6 mkr med anledning av förtida lösen av tidigare obligationslån.

Mitt Alby AB har sålt en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Fastigheten heter Albyberget 9 med gatuadresserna Tingsvägen 1-3 och är en avstyckning från Mitt Albys fastighet Albyberget 5. Fastigheten omfattar totalt 2 162 kvadratmeter och består av 27 lägenheter och fyra mindre lagerutrymmen. Köpeskillingen uppgick till 35,5 Mkr och anslutningsgraden blev 81 procent. Försäljningen gav ett resultatbidrag om 11,8 mkr.

Mitt Alby har ingått avtal om att sälja en mindre yta obebyggd mark till Titania Fastighetsholding AB för att möjliggöra uppförande av nytt bostadshus på deras intilliggande mark. Köpeskillingen uppgick till 2,66 mkr. Affären slutförs under andra halvåret 2016 efter avslutad avstyckning alternativt fastighetsreglering.

Susanne Åhlén tillträdde under juni månad som ny vd för dotterbolaget Fasticon Kompetens AB. Hon kommer senast från en tjänst som etableringschef på Atrium Ljungberg. Tidigare vd för Fasticon Kompetens AB, Jonas Gustavsson övergick till att arbeta med affärsutveckling och som vd för koncernen Fasticon Kompetens Holding AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fasticon Kompetens Holding AB startade ett nytt bolag för specialistbemanning inom samhällsbyggnadssektorn under juli månad. Det nya bolaget ska fokusera på att säkra kompetensförsörjning inom fastighetsdrift, installation, byggkompetenser samt inre och yttre skötsel. Rekryteringsprocess för vd till dotterbolaget har påbörjats, och ny vd beräknas tillträda under första halvåret 2017.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016, kl 21:30.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser. 

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se  
www.andersjahlstrom.se/holding

Delårsrapport_AJAHAB_Q2_2016
Pressmeddelande_AJAHAB_Q2_2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire