Stockholm 2016-05-31

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 1 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari – 31 mars

· Hyresintäkter 25,8 mkr (25,1)
· Konsultarvoden 19,9 mkr (ej tillämpligt, E/T) 
· Överskottsgrad fastighetsverksamheten 52,3 procent (55,3)
· Bruttomarginal konsultverksamheten 33,0 procent (E/T)
· Rörelseresultat 10,0 mkr (9,9)                                                    
· Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 187,8 mkr (1 185,0)
· Resultatförd orealiserad värdeförändring förvaltningsfastighet 0,0 mkr (0,0)
· Resultatförd orealiserad värdeförändring finansiella derivat -0,2 mkr (-0,1)
· Totalresultat 2,5 mkr (2,1)
(Totalresultat exkluderat orealiserade värdeförändringar 2,7 mkr (2,1))
· Fritt kassaflöde 3,3 mkr (5,3)
· Resultat per aktie 0,31 kr (0,30)

Väsentliga händelser under perioden

Dotterbolaget Mitt Alby AB sålde en mindre yta obebyggd mark till Titania Fastighetsholding AB, köpeskillingen uppgick till 2,66 mkr för att möjliggöra uppförande av nytt bostadshus på deras intilliggande mark.

Dotterbolaget Fasticon Kompetens AB rekryterar Susanne Åhlén som ny VD, hon tillträder under juni månad och kommer från en tjänst som etableringschef på Atrium Ljungberg. Nuvarande VD Jonas Gustavsson övergår då till att arbeta med affärsutveckling och som koncernchef för koncernen Fasticon Kompetens Holding AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid årsstämman den 25 april 2016 fastställdes en utdelning om 0,53 kr per aktie av serie A och B för verksamhetsåret 2015. Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstod som styrelseordförande.

En ny företagsobligation har emitterats om 250 mkr, med en ram om 500 mkr. Obligationen löper med en rörlig ränta om 3-månaders STIBOR + 4,65 p procentenheter per år och har en löptid om fem år. Bolaget avser notera obligationen vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera utestående obligationslån om 200 mkr samt till allmänna företagsändamål.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Delårsrapport_Kvartal_1


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#2016618