Infrea AB, där Byggmästaren är största ägare med 20 procent av aktierna, har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission, som väntas tillföra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK, i syfte att kunna tillvarata intressanta marknadsmöjligheter samt stärka balansräkningen.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om ca 40 procent från större ägare, ledande befattningshavare och styrelseledamöter samt garantiåtaganden om ca 60 procent från Byggmästaren och ytterligare en ägare. Byggmästarens totala åtagande uppgår till ca 58 MSEK, fördelat på 17 MSEK i pro-rata teckningsförbindelse och 41 MSEK i garantiåtagande, för det fall emissionen inte skulle bli fulltecknad genom företrädesrätt. Byggmästaren har erhållit dispens från budplikt för det fall garantin skulle falla ut på sådant sätt att Byggmästaren skulle komma att äga mer än 30 procent av aktierna i Infrea. Garantiåtagandet är vidare villkorat av numera sedvanlig FDI-prövning och emissionen beräknas slutföras under april månad. Fullständiga villkor och tidplan har kommunicerats av Infrea och finns på www.infrea.se.

”Vi är givetvis inte nöjda med hur vår investering i Infrea har utvecklats hittills, men bedömer att bolaget är på rätt väg under VD Martin Reinholdsson, som tillträde i höstas. Förra året var finansiellt utmanande för Infrea av flera skäl, externa såväl som interna, men den långa potentialen är betydande. Infrea har huvudsaklig exponering mot infrastruktur och exempelvis Trafikverket beräknas komma att investera mer än 1000 miljarder SEK under de kommande tio åren. Förändringar av energisystemet, klimatanpassningar av samhället och det kommande NATO-medlemskapet är andra drivkrafter för nödvändiga investeringar i svensk infrastruktur. Nu tror vi att andra aktieägare och investerare kommer se samma potential, men skulle så inte vara fallet finns bl a vår garanti där så att bolaget säkert och kostnadseffektivt kan erhålla finansiering för fortsatt tillväxt och stärkt lönsamhet.” Tomas Bergström, VD Byggmästaren

Byggmästaren äger 20 procent av aktierna i Infrea. Per den 30 september 2023 var aktierna värda ca 70 miljoner kronor, motsvarande cirka 4 procent av totalt substansvärde.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 19 februari 2024, kl 09.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
Ir@byggmastaren.com
www.byggmastaren.com