Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

Oktober – December 2022
Justerat substansvärde uppgick till 330 kronor den 31 december 2022, en ökning från 321 kronor per 30 september 2022.
Nettoomsättning uppgick till 297,8 miljoner kronor (283,3), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.

Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till 34,9 mkr (19,6).

Januari – December 2022
Justerat substansvärde uppgick till 330 kronor den 31 december 2022, en minskning från 335 kronor vid senaste årsskifte.
Nettoomsättningen uppgick till 1 012,7 miljoner kronor (876,4), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.

Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till 58,4 mkr (56,4).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022
Byggmästaren investerar ytterligare ca 6,5 miljoner euro i Volta Trucks.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen för Byggmästaren föreslår årsstämman 2023 att besluta om ordinarie utdelning till aktieägarna om 1,10 kronor per stamaktie av serie A och serie B. Det är en ökning mot föregående år då utdelning bestod av ordinarie utdelning om 1,00 per stamaktie av serie A och serie B samt extra utdelning om 1,00 per stamaktie av serie A och serie B, totalt 2,00 kronor per stamaktie av serie A och serie B.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 24 februari 2023, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/