Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2017

Stockholm 2018-02-15

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning 

1 januari – 31 december

 • Hyresintäkter 102,6 mkr (102,0) 
 • Konsultarvoden 114,1 mkr (87,2)
 • Bruttoresultat 92,0 mkr (88,2) 
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 57,2 procent (58,3)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 29,3 procent (32,8)
 • Rörelseresultat 44,4 mkr (44,6)
 • Redovisad orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastighet 170,6 mkr (151,6)
 • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -12,9 mkr (-0,3)  
 • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 525,0 mkr (1 325,0)
 • Totalresultat 131,6 mkr (137,5)
 • Fritt kassaflöde 21,0 mkr (22,8)                 
 • Resultat per aktie 18,73 kronor (19,53)
 • Substansvärde per aktie 145,06 kronor (121,30)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 0,65 kr per aktie (0,60)                                        

             

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

Mitt Alby AB har valt att förtidsförlänga utestående banklån om 430 mkr. Kapitalbindningen är 7 år med rörlig ränta. Räntenivån inklusive aktuell STIBOR 3 månader, är initialt cirka 1,4 procent.

Per den 14 november har Mitt Alby AB även utökat banklånet med drygt 57 mkr, till ovanstående villkor, totalt har Mitt Alby AB därmed banklån om totalt cirka 485 mkr. Lånet ska användas till att förädla beståndet.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen för AJA Holding föreslår årsstämman att besluta om utdelning till aktieägarna om 0,65 kronor (0,60) per stamaktie av serie A och serie B avseende verksamhetsåret 2017.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018, kl 07:00.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding