Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2016

Stockholm 2017-02-15

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag bokslutskommuniké för 2016 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning 

1 januari – 31 december

 • Hyresintäkter 102,0 mkr (101,3) 
 • Konsultarvoden 87,2 mkr (49,3)
 • Bruttoresultat 88,2 mkr (76,1) 
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 58,3 procent (59,4)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 32,8 procent (32,3)
 • Rörelseresultat 44,6 mkr (46,6)  
 • Såld avstyckad bostadsfastighet ger ett resultatbidrag med 12,0 mkr (E/T)
 • Orealiserad värdeförändring på fastigheten inkluderat byggrätter är 151,6 mkr (153,8)                                                                                                    
 • Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 325 mkr (1 185,0)
 • Totalresultat 137,7 mkr (134,7)
 • Fritt kassaflöde 25,2 mkr (32,8)                  
 • Resultat per aktie 19,55 kr (19,25)
 • Substansvärde 121,33 kr (97,36)                                   
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 0,60 kr per aktie (0,53)

                                                             
1 oktober – 31 december

 • Hyresintäkter 25,3 mkr (25,7) 
 • Konsultarvoden 25,0 mkr (21,3)
 • Bruttoresultat 21,0 mkr (20,6)  
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 53,3 procent (53,3)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 30,2 procent (32,4)
 • Rörelseresultat 8,9 mkr (10,3) 
 • Totalresultat 121,3mkr (122,3)
 • Fritt kassaflöde 13,4 mkr (10,8)                 
 • Resultat per aktie 17,28 kr (17,47)

                                                                                                              
             

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

Ny Vd och Koncernchef
Mattias Tegefjord lämnade sin tjänst som koncernens VD per den 31 december 2016, och Stefan Dahlbo tillträdde tjänsten som koncernens VD per den 1 januari 2017 som tidigare kommunicerats.

Stefan Dahlbos roll kommer att bli att fortsätta utveckla Byggmästare Anders J Ahlström Holding-koncernen inom olika fastighetsrelaterade sektorer, primärt förvärv och förvaltning av bostadshyresfastigheter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av februari valde Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB med dotterbolag att räntesäkra låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 600 miljoner SEK. Räntesäkringen motsvarar drygt 87 procent av den totala låneportföljen. Avtalen har ingåtts på följande löptider:      

· 120 miljoner SEK på 7 år
· 120 miljoner SEK på 8 år
· 120 miljoner SEK på 9 år
· 240 miljoner SEK på 10 år

Ränteswapavtalen innebär att det är en genomsnittlig ränta i hela kreditportföljen inklusive marginal om 4%. Genomsnittlig ränta på de ingångna swapavtalen är 1,16%. Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 7,7 år.             

Styrelsen för AJA Holding föreslår årsstämman att besluta om utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor (0,53) per stamaktie av serie A och serie B avseende verksamhetsåret 2016. Det motsvarar ca 15% (25%) av nettoresultatet justerat för orealiserade värdeförändringar.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding