Pressmeddelande 2017-04-25, kl 17:00

Årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma i Subtopia i Norsborg, Botkyrka kommun.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,60 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 202 843 kronor. Av till stämmans förfogande stående medel om 196 119 371 kronor balanseras 191 916 528 kronor i ny räkning.

Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 550 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 95 000 kronor vardera, dvs. total 1 025 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Mikael Ikonen kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att en riktad nyemission av högst 200 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt genomförs i bolagets dotterbolag Fasticon Kompetens Holding AB. Nyemissionen kommer att riktas till Michael Karlsson och Per Berggren, bägge styrelseledamöter i Fasticon Kompetens Holding AB, samt till vissa anställda i Fasticon Kompetens Holding-koncernen som är ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Syftet med nyemissionen är att skapa en nära intressegemenskap mellan å ena sidan styrelseledamöter och anställda och å andra sidan aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang för Fasticon Kompetens-koncernen hos styrelseledamöter och anställda. Möjligheten att teckna aktier är också ämnat att behålla nyckelpersoner och ledande befattningshavare, vilket är avgörande för koncernens framgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding