Stockholm 2016-04-25

Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan även kallat Bolaget eller Moderbolaget) samlades idag på Hågelby Gård i Hågelby, Botkyrka kommun, för årsstämma.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,53 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 3 710 873 kronor varvid 191 651 068 kronor överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Anders Hörnqvist, Lars Magnusson, Hidayet Tercan samt Marcus Trummer. Mikael Ahlström valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes som Bolagets revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2017. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade om emissioner till verkställande direktören Mattias Tegefjord av högst 2 069 aktier av serie B till en teckningskurs om 75,75 kronor samt högst 1 071 teckningsoptioner till en teckningskurs om cirka 10,65 kronor. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 16 april 2019 till och med den 30 april 2019 till en teckningskurs om 75,75 kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget, som en del av ersättningspaketet för den verkställande direktören, har åtagit sig att leverera nya aktier och teckningsoptioner enligt ett avtal med den till vilken emissionerna riktas.

Årsstämman beslutade också godkännande av överlåtelse av högst sjuttio aktier i dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB samt högst nio aktier av Fasticon Kompetens Holding AB:s aktier i Fasticon Kompetens AB till nyckelpersoner verksamma i Fasticon Kompetens-koncernen.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)  | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Bolaget kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016, kl 22:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Bolagets B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Pressmeddelande Bolagsstämmokommunike


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#2006641